شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های منابع انسانی در یکی از سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با تمرکز فزاینده بر شناسایی و ارزیابی خطرها در سازمان‏ها، مدیریت ریسک به اولویت استراتژیک مهمی تبدیل شده است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی حوزه‏ای مغفول در این زمینه است؛ یعنی حوزه مدیریت منابع انسانی. بدین‏ترتیب، این تحقیق به مطالعه ارزیابی ریسک منابع انسانی در یکی از سازمان‏های دولتی پرداخته است.
روش: از آنجا ‌که هدف این پژوهش، انتشار دانش موجود در زمینه ریسک منابع انسانی است، این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای است و با توجه به ماهیت داده‌ها، جزء طرح‌های آمیخته. جامعه آماریِ بخشِ کیفی، متون علمی و خبرگان دانشگاهی و سازمانی بوده است. جامعه آماریِ بخش کمّی نیز، کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی است که تعداد آن‌ها 812 نفر گزارش شده است. ابزار سنجش، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و ‏پرسش‏نامه بوده است.
یافته‌ها: در بخش کیفی، با بهره‏گیری از روش تحلیل تم، ابعاد و مؤلفه‏ها و شاخص‏های ریسک منابع انسانی شناسایی شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، ضمن بررسی و تأیید شاخص‏ها و ابعاد مدل ریسک منابع انسانی، اولویت آن‏ها در سازمان امور مالیاتی آذربایجان غربی بررسی شد تا مدیران سازمان، ضمن شناسایی ریسک‏های بسیار مهم منابع انسانی در سازمان خود، برای کنترل آن برنامه‏ریزی کنند. مدل ارائه‌شده از 4 بُعد، 14 مؤلفه و 40 شاخص تشکیل شده است.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش، پس از شناسایی ابعاد و مؤلفه‏ها و شاخص‏های ریسک منابع انسانی، الگویی طراحی شد؛ سپس این الگو برای ارزیابی، در یکی از سازمان‌های دولتی به اجرا درآمد. این ارزیابی به مدیران سازمان‌ها کمک می‌کند که با شناسایی و رتبه‏بندی وضعیت ریسک‏های یاد شده، شاخص‏های مدل را به‌گونه‏ای تعدیل کنند که به کنترل ریسک‏های موجود منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Human Resource Risks in a Public Organization

نویسندگان [English]

  • Zahara Sofi 1
  • Mohammad Atayi 2
  • Mehdi Alvani 3
  • Keyvan Shahgoliyan 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: With an increasing focus on identifying and assessing risks in organizations, risk management has become a key strategic priority. The purpose of this study is to investigate a neglected field, namely HRM. Thus, this paper has studied the HR risk management in a public organization.
Methodology: Since the purpose of this study is to disseminate existing knowledge in the field of human resource risk, this study is developmental in terms of purpose; and due to the nature of the data, it is a mixed study. The statistical community in the qualitative section includes scientific texts, and academic and organizational experts. The statistical population in the quantitative part also included all employees of the Tax Affairs Department of West Azerbaijan Province, numbering 812 people. The measurement tool was a semi-structured interview and a questionnaire.
Findings: In the qualitative part, using the theme analysis method, dimensions, components and HR risk indicators were identified. In the quantitative part, using confirmatory factor analysis, while examining and confirming the indicators and dimensions of HR risk model, their priority in the West Azerbaijan Tax Affairs Organization was examined, so that the managers of the organization Plan to control the most important HR risks. The proposed model has 4 dimensions, 14 components and 40 indicators.
Conclusion: In this study, while identifying the dimensions, components and indicators of HR risk, the presented model was evaluated in a public organization. This evaluation enables the managers to identify and rank the status of the mentioned risks in the organization, to adjust the model indicators in a way that leads to the control of the risks in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Human resource risk
  • Public organization
قبادی­الوار، احمد؛ موسوی، سید نجم‌الدین و شریعت­نژاد، علی (1397). تحلیل و ارزیابی ریسک­های منابع انسانی در نظام آموزش عالی؛ مورد: دانشگاه آزاد اسلامی لرستان. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، ۲۴ (۳)، ۱۲۹-۱۰۷.
قلی‏پور، آرین و ابراهیمی، الهام (1395). مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9(32)، 73- 96.
محمدی‏مقدم، یوسف؛ سلگی، زهرا و دادفر، آذین (1395). اولویت‏بندی ابعاد ریسک منابع انسانی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 8(4)، 127- 154.
نوریان زواره، سارا و صادقی آرانی، زهرا (1400). مدل تعاملی و فرایندی مخاطرات حوزه منابع انسانی در بخش سلامت: رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری. فصلنامه مدیریت سلامت، 24(۴)، 70-۵۸.
Ahmeti, R. & Vladi, B. (2017). Risk Management in Public Sector: A Literature Review. European Journal of Multidisciplinary Studies, 2 (5), 323-329.
Shelash Al-Hawary, S.I. & Mahmoud Al-Abbadi, L.H. (2018). The Impact of High Performance Human Resources Practices on in-Role and Innovative Job Performance: The Mediation Role of Affective Commitment. Global Journal of Management and Business Research, 18(4), 53–65. Retrieved from https://journalofbusiness.org/index. php/GJMBR/article/view/2482.
Anaraki Ardakani, D. & Ganjali, A. (2014). Human Resource Risk Management. Applied mathematics in Engineering. Management and Technology, 2(6), 129-142.
Beaker, K. & Smidt, M. (2016). A risk perspective on human resource management: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 26(2), 149–165.
Bombiak, E. (2017). Human resources risk as an aspect of human resources management in turbulent environment. Management and Leadership, 121-132.
Dianti, R., & Zare Zidi, A. (2017). The role of human resource management in strengthening organizational entrepreneurship. Applied Studies in Management and Development Sciences, 6(2), 1-12.
Ernst, B. & Young, J. (2008). Global human resources (HR) risk: from the danger zone to the value zone. EY, London.
Fheili, M. (2006). Developing human resources key risk indicators: Know Your Staff (KYS) practices. Journal of Operational Risk, 1(3), 71-85.
Ghobadi Alvar, A., Mousavi, N., Shariatnejad, A. (2018). Analysis and evaluation of human resources risks in the higher education system: Lorestan Islamic Azad University case. IRPHE. 24 (3),107-129. (in Persian)
Gholipour, A. & Ebrahimi, E. (2016). Human Resource Risk Management: Mix method Application. Public Management Researches, 9(32), 73-96. (in Persian)
Goksoy, A. (2014). The Impact of Human Resource Management Practices on Employee Readiness for Change during Mergers and Acquisitions. Argumenta Oeconomica Cracoviensia. Doi: 47-62. 10.15678/AOC.2014.1104.
Golresan Kermani, A., Beheshtifar, M., Montazery, M. & Arabpour, A. (2021). Human Resource Risk Management Framework and Factors Influencing It. Propósitos y Representaciones, 9 (1), 1-14.
Habibi, A., Sarafrazi, A. & Izadyar, S. (2014). Delphi Technique Theoretical Framework in Qualitative Research. The International Journal Of Engineering And Science, 3(4), 08-13.
Hutajulu, L.  Sukmawati, A. (2021). Human Resource Risk, Should it be noticed? Available at: https://www.researchgate.net.
Jackson, S.E., Schuler, R.S., & Jiang, K. (2014). An aspirational framework for strategic human resource management. The Academy of Management Annals, 8(1), 1–56.
Li, Y. & Zhang, X. (2014). Research on the Innovative Talent Management Based on Risk Management Theory. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(4), 413-419.
Meyer, M., Roodt, G. & Robbins, M. (2011). Human Resources Risk Management: Governing People Risks for Improved Performance. SA Journal of Human Resource Management, 9(1), 310-321.
Mitrofanova, A. & Konovalova, V. & Mitrofanova, E. & Ashurbekov, R. & Konstantin, T. (2017). Human resource risk management in organization: methodological aspect. International Conference on Trends of Technologies and Innovations in Economic and Social Studies.
Mohamadimoghada, Y., Sanghi, Z., Dadfar, A. (2017). Prioritization of the Aspects of Human Resource Risks with Interpretive Structural Modelling (ISM) Approach. Journal of Research in Human Resources Management, 8(4), 127-154. (in Persian)
Nadri, K. & Mehrabi L. (2018). Investigating the types of risk and risk management in the Islamic banking system. Development Strategy, 54(14), 160-181.
Noorian-Zavare, S. & Sadeqi-arani, Z. (2022). Interactive and process model of human resource risks in the health sector: A structural-interpretive modeling approach. jha. 24 (4), 58-70. (in Persian)
Paul, C., & Mitlacher, L. (2008). Expanding risk management systems, human resources and German Banks. Strategic Change, 17(1‐2), 21-33.
Renault, B. & Agumba, J.N. (2016). Risk management in the construction industry: a new literature review. MATEC Web of Conferences, 66, 1-6.
Stam, C. (2009). Intellectual liabilities: Lessons from the decline and fall of the Roman Empire. VINE. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 39(1), 92-104.
Stefansdottir, S.G. (2017). Risks in human resources and their relation to organizational risk management. (Master's thesis). Frankfort University, Management Department.
Stevens, J. (2006). Managing risk: The HR contribution, London: Routledge.
Weiwei, H., Qinghua, S., Guan, X., Peng, S. (2018). Human Resource Risk Identification and Prevention. Control and Systems Engineering. 1. 10.18063/cse.v1i1.484.
Young, M., & Hexter, E. (2011). Managing human capital risk. Human Capital Conference, New York.
Zare Ravasan A. & Dilami H. (2014), Skills needed by project managers to implement organizational resource planning systems. Information Technology Management Studies, 8 (2), 47-74.