طراحی الگوی سیستم چندسطحی فازی به‌منظور ارزیابی مشارکت کارکنان (مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتى، دانشکده مدیریت، ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.22034/jhrs.2023.362169.1986

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگویی برای سنجش میزان مشارکت کارکنان در سازمان ثبت احوال قزوین اجرا شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده‏ها کمّی است. ابتدا با مطالعه ادبیات نظری، عوامل مؤثر بر مشارکت کارکنان شناسایی و بر اساس آن، مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد؛ سپس به‌منظور سنجش میزان مشارکت کارکنان، یک سیستم استنتاج فازی سلسله‌مراتبی طراحی شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، عواملی که بر مشارکت کارکنان مؤثرند، عبارت‌اند از: محرک‏های مشارکت اجتماعی، عاطفی و فکری. الگوی پیشنهادی به‌منظور ارزیابی میزان مشارکت کارکنان در سازمان ثبت احوال قزوین آزمایش شد که نتایج آن از عملکرد منطبق بر واقعیت سیستم استنتاج فازی ارائه شده حکایت می‌کند. نتایج نشان داد که در سطح اول، محرک‌های مشارکت عاطفی  اهمیت بیشتری دارد و در بین پارامترهای زیرین آن، کیفیت زندگی کاری بر خروجی سیستم بیشترین تأثیر را می‌گذارد.
نتیجه‌گیری: مهم‌ترین دستاورد این پژوهش، ارائه الگوی چندسطحی برای سنجش میزان مشارکت کارکنان در سازمان است که به‌طور پویا با توجه به مقادیر متغیرهای ورودی، متغیر خروجی را پیش‏بینی می‏کند. این الگو می‏تواند در سازمان‏های مختلف به‌منظور افزایش میزان مشارکت کارکنان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of a Fuzzy Multi-Level System to Evaluate the Participation of Employees (A Case Study: Qazvin Civil Registration Organization)

نویسندگان [English]

  • Mehri Maleki 1
  • Gholamreza Memarzadeh tehran, 2
  • Parham Azimi 3
1 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Prof., Faculty of Management, Qazvin Islamic azad University, Qazvin, Iran
3 Associate Prof., Department of Industrial Engineering, Faculty of Mechanic and Industrial Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: The purpose of this study is to design a model to measure employee engagement in the Qazvin Civil Registration Organization.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and quantitative in terms of the nature of the data. First, by studying the theoretical literature, the factors affecting employee engagement were identified, and based on that, a conceptual model of the research was designed. Then, in order to measure the level of employee engagement, a hierarchical fuzzy inference system was designed.
Findings: Factors affecting employee engagement including motivations of social, emotional, and intellectual engagement were identified. The proposed model was used to evaluate the level of employee engagement in the Qazvin Civil Registration Organization and the results show the performance consistent with the reality of the fuzzy inference system. The results showed that in the first level, emotional engagements are the most important factors, and among the following parameters, quality of work life has the greatest impact on the system output.
Conclusion: This research provided a multilevel model for measuring the level of employee participation in the organization, which dynamically traces the output variable according to the values of input variables. This template can be used in various organizations to increase employee participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil registration organization
  • Hierarchical fuzzy inference system
  • Employee participation
  • Governmental organization
  • Human resources management
اصلانی، فرشید و رجبی، فاطمه (1390). ارتقای نوآوری از طریق مشارکت کارکنان: رهبری چندگانه در شیوه‌های نوآوری کارکنان‌محور کارکنان آموزش و پرورش شاهین شهر. مجله پیشرفت‌های جدید در روان‌شناسی، علوم تربیتی و آموزش، 14(38)، 170-181.
ایمانی، جواد (1390). رابطه مدیریت مشارکتی و جو سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی شهرستان بندرعباس. فصلنامه علوم تربیتی، 4 (14)، 45- 74.
تاجیک، فاطمی و قاسمی اقدمی، مرتضی (1398). تأثیر تعامل رهبر و زیردست بر مشارکت کارکنان با توجه به نقش میانجی خوش‏بینی و خودکارآمدی کارکنان در نیروگاه برق منتظر قائم. چهارمین کنفرانس مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری، https://civilica.com/doc/1000323
حسنی کاخکی، احمد و زاهدی، شمس‌السادات (1391). مدلی برای تبیین نقش مشارکت در بهبود بهره وری کارکنان بخش دولتی، مدیریت دولتی، 4(11)، 69-90.
حمیدی، یداله؛ مرتضایی، مرضیه؛ حیدری پهلویان، احمد؛ سلطانیان، علیرضا و حیدری مقدم، رشید (1393). رابطه کیفیت زندگی کاری با سطح مشارکت و استرس در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی. مجله ارگونومی، ۲ (۴)، 18- 24.
درویش، حسن؛ کولیوند، پیرحسین و کرمانی، بهناز (1393). رابطه فرهنگ سازمانی با درگیری شغلی کارکنان در بیمارستان خاتم الانبیای تهران. مجله علوم اعصاب شفای خاتم، 2(3)، 19- 27.
رجبی دیورزم، فرزین (1395). اصول و روش‌های مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان‌ها. مجله علمی فناوری سیمان، 96، 21-26.
سلاجقه، سنجر و هنرآموز، سحر (1389). سیستم‌های پیشنهادات، راهی برای ایجاد مدیریت مشارکتی، راهبرد یاس، (24)، 254- 276.
سیدعامری، میرحسن (1388). تبیین رابطه بین مؤلفه‌های مدیریت مشارکتی به‌عنوان یک شیوه مؤثر و انگیزش شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی. استان آذربایجان غربی. فصلنامه مدیریت ورزشی، 1(1)، 5-17.
سیدی، سیده‌زینب و موسوی، سیدمهرداد (1396). بررسی رابطه رهبری اخلاقی مدیران و مشارکت شغلی. دهمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس باز کارآفرینی و نوآوری.
عاکفیان، نازیلا و رشیدی، محمدمهدی (1396). سیستم مدیریت استعداد بهینه در سازمان‌ها، زیرسیستم‌ها و الزامات اجرا. مدیریت بهره‌وری (فراتر از مدیریت)، 10(40)، 259- 285.
عبدالملکی، مریم؛ امیرخانی، طیبه و هادی‌زاده مقدم، اکرم (1395). بررسی تأثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(81)، 1-24.  
مرادی، حبیب؛ سلیمیان معصوم‌علی؛ فرخ سرشت، بهزاد و آقا احمدی، قربانعلی (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت کارکنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران: رویکرد کیفی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 4 (11)، 111- 144.  
Abdul Latif, N. Z. A. & Mohd Arif, L. S. M. (2018). Employee Engagement and Employee Voice. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 7(3), 507–515.
Ali, I. & Ali, J.F. (2011). Corporate social responsibility, corporate reputation and employee engagement. Available from: https://mpra.ub.unimuenchen.de/33891/1/MPRA_paper_ 33891.pdf
Alqarni, S. A. Y. (2016). Quality of work-life as a predictor of work engagement among the teaching. International Journal of Humanities and Social Science, 6 (8),118 – 135.
Andres, S. (2007). Forms and Methods of Promoting the Participative Management in the Organization. Retrieved from: http://www.anale-ing.uem.ro/2007/2007_a4.pdf.
Andrew, O. C., & Sofian, S. (2012). Individual factors and work outcomes of employee engagement. Procedia Social and Behavioral Sciences, 40, 498-508.
Bhagwan, S., Sena, J., Robert, R. & Christopher, E. (2014). Talent management and physician leadership training is essential for preparing tomorrow's physician leaders. Journal of Vascular Surgery, 59(2), 542-546.
Blewett, V.L. (2000). Worker involvement, worker participation and the role of the workers ofinfluence. Retrieved from: http://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/ 37904/4/06chapter5
Brenyah, R. & Obuobisa-Darko, T. (2017). Organisational Culture and Employee Engagement within the Ghanaian Public Sector. Review of Public Administration and Management, 05. 10.4172/2315-7844.1000233.
Cabrera, EF., & Cabrera, A., & Ortega, J. (2001). An exploration of the factors that influence employee participation in Europe. Journal of World Business, 38(1), 43-54.
Chen, M.S. (2003). Workers' participation and their health and safety protection in chinas Transitional industrial economy. International Journal of Occupational and Environm- ental Health, 9(4), 368-377.
Denison, D., Nieminen, L., & Kotrba, L. (2014). Diagnosing organizational cultures: A conceptual and empirical review of culture effectiveness surveys. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(1), 145-161.
Fombrun, C.J. & Van Riel, C.B.M. (2004). Fame And Fortune: How Successful Companies Build Winning Reputations. Financial Times Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
Hamidi, Y., Mortezaei M., Heidari Pahlavian, A., Soltanian, A. & Heidari Moghadam, R. (2014). The relationship between quality of work life and the level of participation and stress in the staff of health centers. Journal of Ergonomics, 2 (4), 24-18. (in Persian)
Hoch, J.E. & Dulebohn, J.H. (2013). Shared leadership in enterprise resource planning and human resource management system implementation. Human Resource Management Review, 23, 114-125.
Imandin, L., Bisschoff, C. & Botha, C. (2014). A model to measure employee engagement. Problems and Perspectives in Management, 12, 520-532.
Jha, N., Potnuru, R.K.G., Sareen, P. & Shaju, S. (2019). Employee voice, engagement and organizational effectiveness: a mediated model. European Journal of Training and Development, 43( 7/8), 699-718.
Kanten, S. & Sadullah, O. (2012). An Empirical Research on Relationship Quality of Work Life and Work Engagement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 360–366.
Kwon, B., Farndale, E. & Park, J. G. (2016). Employee voice and work engagement: Macro, meso, and micro-level drivers of convergence? Human Resource Management Review, 26(4), 327–337.
Li, L., Tse, C., & Gu., B.Y. (2006). The Relationship between Strategic Planning and Entrepreneurial Business Orientation. The Chinese Economy, 39(6) , 70-82.
Lines, R. (2005). How social accounts and participation during change affect organizational learning. Journal of Workplace Learning, 17(3), 157-177.
Mishra, K., Boynton, L. & Mishra, A. (2014). Driving Employee Engagement: The Expanded Role of Internal Communications. International Journal of Business Communication, 51, 183-202.
Remmen, A., Lorentzen, B. (2000). Employee participation and cleaner technology: learning processes in environmental teams. Journal of Cleaner production, 8(5), 365-373.
Robinson, A. G., & Schroeder, D. M. (2009). The role of front-line ideas in lean performance improvement. Quality Management Journal, 16(4), 27-40.
Robinson, D., Perryman, S., & Hayday, S. (2004). The drivers of employee engagement. Institute for Employment Studies. UK.
Sahni, J. (2019). Does blended learning enhance student engagement? Evidence from higher education. Journal of E-learning and Higher Education, 2019(2019), 1-14.
Sahni, J. (2019). Role of Quality of Work Life in Determining Employee Engagement and Organizational Commitment in Telecom Industry. DOI:10.24874/ijqr13.02-03.
Şantaş, F., Özer, Ö., Saygili, M., & Özkan, Ş. (2020). The effect of corporate reputation on work engagement: A case study in a public hospital. International Journal of Healthcare Management, 13(1), 340-346.
Schaufeli, W. (2015). Employee Engagement. Human Resource Management, Vol. 5. https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom050021.
Setyaningrum, R.P., Pawar, A. & Pujiono, A. (2020). The Influence of Work Motivation, Career Development, and Work Environment on Organizational Citizenship Behavior (A Case of Mold Manufacturing Unit of PT. Bumimulia Indah Lestari, The Branch of Cikarang). Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia. 2021.
Shrotryia, V.K. & Dhanda, U. (2020). Development of employee engagement measure: experiences from best companies to work for in India, Measuring Business Excellence, 24(3), 319-343.
Stassen, C.C. (2006). An evaluation of participative management in police organizations at station level. Msc thesis, University of Stellenbosch, Stellenbosch, South Africa. Retrieved from: http://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/1902/StasCC.pdf.
)
Teräs, H., Leppisaari, I., Teräs, M. & Herrington, J. (2014). Learning cultures and multiculturalism: Authentic e-learning designs. In Multicultural awareness and technology in higher education: Global perspectives (pp. 197-217). IGI Global.
Wiley, J. (2010). The impact of effective leadership on employee engagement. Employment Relations Today, 37, 47-52.
Xie, H., Chu, H. C., Hwang, G. J., & Wang, C. C. (2019). Trends and development in technology-enhanced adaptive/personalized learning: A systematic review of journal publications from 2007 to 2017. Computers & Education, 140, )103599(
Zindove, L. & Magaisa, G. (2020). Effects of Employee Engagement on Employee Retention Strategies at the Christian Council of Zimbabwe. The International Journal of Business & Management, 8(2).