ارائه الگوی توسعه فردی مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: امروزه محیط فعالیت سازمان‌ها، به‌طور مداوم در حال تغییر است؛ از این رو برای غلبه بر این شرایط متغیر، مدیران باید دائم بر شایستگی‌ها و مهارت‌های خود بیفزایند. مدیران در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و برای غلبه بر کاستی‌ها و تحول‌های پیش رو، باید از دانش و مهارت‌های جدید برخوردار باشند. بنابراین، توسعه فردی ضرورتی حیاتی برای مدیران محسوب می‌شود. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی توسعه فردی مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.
روش: این تحقیق از نظر هدف توسعه‌ای است و در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد. پژوهش حاضر با روش تحلیل تم انجام شده است. بدین منظور با 30 نفر از مدیران ارشد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که به‌صورت هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه‌های نیمه‌‌ساختاریافته به‌عمل آمد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، شش بُعد برای توسعه فردی شناسایی شد که عبارت‌اند است از: شایستگی دانشی، نگرشی، ارتباطی، حرفه‏ای، رهبری و معنوی. همچنین، دو دسته اقدام برای توسعه فردی مدیران راهبردی شناسایی شد که یکی روش‌های دانش‌محور و دیگری روش‌های مهارت‌محور است. افزون‌بر این، مجموعه‌ای از پیشایندهای فردی، سازمانی و محیطی و پیامدهای فردی و سازمانی برای توسعه فردی مدیران راهبردی شناسایی شد که مجموعه این متغیرها در قالب الگویی ارائه شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد که مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با استفاده از اقدام‌های دانش‌محور و مهارت‌محور توسعه فردی، می‌توانند شایستگی‌های خود را ارتقا دهند و به نتایج مطلوب در سطح فردی و سازمانی دست پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Model for Individual Development (ID) of Strategic Manegers in Mostazafan Foundation

نویسندگان [English]

  • Yousef Vakili 1
  • َAkbar Hassanpoor 2
  • Saeed Jafrinia 2
  • Elham Sadat Mirhosseini Mohammadi 3
1 Assistant Prof., Department of Human Resource Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Human Resource Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 PhD Candidate, Department of Organizational Behavior Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Today, the activity scope of organizations is constantly changing, therefore, to overcome these changing conditions, managers must constantly increase their competencies and skills. Managers in Mostazafan Foundation are not exempt from this rule, and to overcome the shortcomings and upcoming developments, they must have new knowledge and skills. Accordingly, personal development is vital for managers. The purpose of this research is to provide a model of individual development of strategic managers of the Mostazafan Foundation.
Methodology: This research is developmental in terms of purpose and is a qualitative research. The present research was conducted using the theme analysis method. For this purpose, a semi-structured interview was conducted with 30 senior managers of the Mostazafan Foundation who were selected purposefully. The interviews continued until theoretical saturation was reached.
Findings: Based on the findings, six dimensions for personal development including knowledge, attitude, communication, professional matter, leadership, and spiritual competence were identified. Additionally, two categories of actions for personal development of strategic managers including knowledge-oriented and skill-oriented methods were found. Besides, a set of individual, organizational, and environmental drivers as well as individual and organizational consequences for the individual development of strategic managers were identified. Then, the set of these variables was presented in the form of a pattern.
Conclusion: The results of the research suggested that the strategic managers of the Mostazafan Foundation can improve their competencies and achieve desirable results at the individual and organizational level by using knowledge-based and skill-based measures of individual development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual development
  • Competences of managers
  • Strategic managers
  • Development Methods
  • Mostazafan Foundation
پورکریمی، جواد؛ مزاری، ابراهیم و زمانی، مهسا (1398). برنامه‌ریزی توسعه فردی (راهنمای عمل خودتوسعه ای مدیران و کارکنان)، تهران: انتشارات ابجد.
تذکری، نعیمه؛ فیضی، محمد و رسولی، اسحاق (1399). تدوین الگوی توسعه فردی منابع انسانی و بررسی تأثیر آن بر عملکرد سازمانی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 7(24)، 84-106.
جوادی فرد، فاطمه؛ امیرکبیری، علیرضا و دهگان، محمود (1400). طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران شهرداری تهران. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 11(39)، 102-126.
حسنقلی پور، طهمورث؛ بابایی، سیروس و فیروزآبادی، مهشید (1397). شناسایی مؤلفه‏های تأثیرگذار بر توسعه مدیران در شرکت تأمین ایران خودرو. مجله توانمندسازی سرمایه انسانی، 1(1)، 75-83.
دری، بهروز؛ حسینی، محمود؛ قره‌چه، منیژه و بهرامی نسب، مریم (1394). طراحی و تبیین مدل شایستگی‏های راهبردی مدیران ارشد. مطالعات مدیریت راهبردی، (23)، 19-41.
دهقانی، رامین؛ تقوا، محمد و طباطبائیان، حبیب‌الله (1401). شناسایی موانع توسعه مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح بنگاه و ملی و ارائه راه‌کار برای آن‌ها. پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی، 14(47)، 125-155.
رعنایی، حبیب الله؛ سلطانی، مریم و حمیدرضا، یزدانی (1391). شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی مدیران. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 1(3)، 27-50.
صادقی مقدم، محمدرضا (1391). طراحی و تبیین الگوی هماهنگی زنجیره تأمین در سطح شبکه خودرو سازی (مطالعه موردی: ایران خودرو). پایان‌نامه دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
صدوقی، حسن؛ ابوالقاسمی، محمود و فضل اللهی، سیف الله (1400). ارائه الگوی توسعۀ فردی مدیران شرکت مخابرات ایران. مطالعات رفتاری در مدیریت، سال دوازدهم، شماره 26، 1-20.
عاشقی، حسن؛ قهرمانی، محمد و قورچیان، نادرقلی (1396). تدوین الگوی مفهومی طراحی برنامه آموزش مدیران مبتنی بر شایستگی مدیریتی: پژوهشی کیفی. نوآوری‌‏های مدیریت آموزشی، 12(3)، 47-61.
عزیزی، احدالله؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ عارفی، محبوبه و ابوالقاسمی، محمود (1399). تبیین تغییر پارادایم آموزش و بهسازی نیروی انسانی: با تمرکز بر مدل توسعۀ فردی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 4(2)، 59-69.
قربانیان، پروین؛ تقی‌پور، علی؛ زمانی‌مقدم، افسانه و اردلان، محمد (1399). ارائه الگویی برای توسعۀ فردی معلمان دوره ابتدایی مدارس استثنایی: یک مطالعه کیفی. مدیریت مدرسه، 8(1)، 259-282.
قلی پور، آرین؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شاه حسینی، محمدعلی و سفیدگران، بهارک (1397). تبیین الگوی تدوین برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی در صنعت بانکداری. آموزش و توسعه منابع انسانی، (18)، 1-24.
موذن جمشیدی، میرهادی (1398). شناسایی شایستگی‌های کلیدی مدیران در راستای تحقق تعالی منابع انسانی در شرکت‌های تولید لوازم خانگی. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 9(31)، 1-24.
هداوند، سعید؛ زمانی مقدم، افسانه و تقی‌پور، علی (1399). شناسایی و تحلیل عوامل بازدارنده برنامه‏های ارتقای بالندگی حرفه ای مدیران ارشد صنعت ارتباطات همراه ایران. مجله رهبری آموزشی کاربردی، 1(1)، 15-28.
Akuratiyagamage, V. M. (2007). An integrated approach to management development: A framework for research and practice. The Journal of Business Perspective, 11(4), 1-11.
Armstrong, S.J. & Sadler-Smith, E. (2008). Learning on demand, at your own pace, in rapid bite-sized chunks: The future shape of management development. Academy of Management learning and Education, 7(4), 571-586.
Beausaert, S., Segers, M. & Gijselaers, W. (2011). The Personal Development Plan Practice Questionnaire: the development and validation of an instrument to assess the employee’s perception of personal development plan practice. International Journal of Training and Development, 15(4), 249-270.
Brown, P. (2005). The evolving role of strategic management development. Journal of Management development, 24(3), 209-222.
Doménech, D., Magomedova, N., Sánchez-Alcázar, E.J. & Lafuente-Lechuga, M. (2021). Integrating Sustainability in the Business Administration and Management Curriculum: A Sustainability Competencies Map. Sustainability, 13, 9458.
Doyle, M. (2004). Management development. In: Beardwell, I., Holden, L., Claydon, T. (Eds.), Human Resource Management a Contemporary Approach (4th ed.). UK: Prentice-Hall.
Espedal, B. (2005). Management development: Using internal and external resources in developing core competence. Human Resource Development Review, 4(2), 136-158.
Hunt, J. W. & Baruch, Y. (2003). Developing top managers: the impact of interpersonal skills training. Journal of Management Development, 22(8), 729-752.
Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (1995). Understanding human resource management in the context of organizations and their environments. Annual Review of Psychology, 46, 237–264.
Kuznia, Kevin, D., Kerno, JR, Steven, J. & Gilley, A. (2010). The correlates and influences of career-related continuous learning: Implications for management professional. Performance Improvement Quarterly, 22(4), 7-31.
Kvale, S. (1996). An Introduction to Qualitative Research Interviweing. London. 124-135.
Łupicka, A. & Grzybowska, K. (2018). Key managerial competencies for Industry 4.0- practitioners’, researchers’ and students’ opinions. Logistic & Transport, 39 (3).
Mailick, S. & Stumpf, S. (1998). Learning theory in the practice of management development. London: Quorum Books.
Martin, J., Elg, M., Gremyr, I. & Wallo, A. (2021). Towards a quality management competence framework: exploring needed competencies in quality management. Total Quality Management & Business Excellence, 32(3), 359-378.
McCaan,C., Lee Duckworth, A. & D Roberts, R. (2009). Empirical identification of the major facets of conscientiousness. Learning and individual differences, 19, 451-458
McCallum, Sh. & O’Connell, D. (2009). Social Capital and leadership development. Leadership and Organization Development Journal, 30(2), 152-166.
McCauley, C.D. & Palus, C.J. (2021). Developing the theory and practice of leadership development: A relational. The Leadership Quarterly, 32(5), 101456.
Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons.
Mistarihi, A. (2021). Strategic Leadership Competencies: Evidence from the State of Qatar. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 9, 57-81.
Neuendroef, K.A. (2002). The Content Analysis Guidebook. International Educational and Professional Publisher. Thousand Oaks, London, New Dehli.
Qolipour, A., Faqihi, A., Shah Hosseini, M.A. & Sefidgaran, B. (2017). Clarification of the model of developing the personal development program of human resources managers in the banking industry. Training & Development of human resource, 18, 1-24. (in Persian)
Ramadhinta, E. M., Cahyadi, E. R. & Sukmawati, A. (2022). Managerial Competencies Development of Oil Palm Plantation Managers for Industry 4.0 Era. Journal Management & Agriculture, 19(1), 24.
Raanaei, H., Soltani, M. & Yazdani, H. (2012). Identification and ranking of competence dimensions and components managers: Content analysis of managers competency models. Journal of Human Resource studies, 1(3), 27-50. (in Persian)
Rubens, A., Schoenfeld, A., Schaffer, B.S., Leah, J. S. (2018). Self-awareness and leadership: Developing an individual strategic professional development plan in an MBA leadership course. The International Journal of Management Education, 1691), 1-13.
Sadeghi Moghadam, M. R. (2013). Design and explanation of supply chain coordination model at the level of automotive network (case study: Iran Khodro). Ph.D. thesis in production and operations management, Faculty of Management, University of Tehran. (In Persian)
SHRM Foundation. (2015). Economist Intelligence Unit Report What’s Next: Future Global Trends Affecting Your Organization.
Shukla, N., Prasad, S. K. & Itam, U. (2021). Exploring the key behavioural, functional and strategic competencies in Indian management education. International Journal of Financial, Accounting, and Management (IJFAM), 3(1), 65-82.
Shyan, L. J., Hsuan, H., Hsingd, L. C., Linb, L. & Yene, T. C. (2011). Competency analysis of top managers in the Taiwanese hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 30, 1044– 1054.
Straková, J., Váchal, J. & Čaniga, F. (2021). Current Managerial Competencies in Strategic Management and Decision-Making in the Czech Republic. International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World (ECCW 2020), České Budějovice, Czech Republic.
Strużyna, J., Marzec, I. & Bozionelos, N. (2021). Competency Management in Bureaucratic Organizations: Evidence from the Polish Public Administration. European management Review, 18(2), 43-57.
Sun, X. & Ross, C. (2009). The training of Chinese managers: A critical analysis of using overseas training for management development. Journal of Chinese Economics and Business Studies, 7(1), 95-113.
Suutari, V. & Viitala, R. (2008). Management development of senior executives: Methods and their effectiveness. Personnel Review, 37(4), 375- 392.
Tazkeri, N., Faizi, M. & Rasouli, I. (2019). Compiling the model of individual development of human resources and investigating its effect on organizational performance. Human Resources Education and Development Quarterly, 7(24), 84-106. (in Persian)
Virglerova, Z.,Dobes, K., Kramolis, J. & Kotaskova, A. (2017). The influence of SME owners' education on their perception of business environment in Czech Republic. Economics and Sociology, 10(3), 321-332.
Waddock, S. & MaCintosh, M. (2009). Beyond corporate responsibility: Implications for management development. Business and Society Review, 114(3), 295-325.
Wang, J. & Wang, G. (2006). Participation in management development in a transitioning context: A case of China. Human Resource Quarterly, 17(4), 443-473.