شناسایی چالش‌های انتخاب و انتصاب مدیران در نظام اداری ایران (موردپژوهی: سازمان اداری-استخدامی کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/jhrs.2024.195963

چکیده

زمینه و هدف: در نظام اداری ایران وظیفه انتخاب و انتصاب مدیران دولتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. افرادی که این مناصب محوری به آنها سپرده می‌شود قدرت شکل دادن و تأثیرگذاری بر جهت گیری مدیریت عمومی، اجرای سیاست ها را برعهده دارند. انتخاب مدیران دولتی مناسب صرفاً یک رویه معمولی نیست و تصمیمی است که می تواند پیامدهای گسترده ای برای اثربخشی و موفقیت دستگاه اداری داشته باشد. یک تیم منتخب از مدیران توانا و شایسته می تواند تحول و دگرگونی های مثبتی را در سیستم اداری به وجود بیاورد و حکمرانی کارآمد را تقویت کند. با انتخاب مدیران توانمند، سیستم اداری ایران می‌تواند به طور فعال به چالش‌ها رسیدگی کند و سیاست‌های مؤثر را پیاده سازی نماید.
 
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اجرا شده‌است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان دو بخش دانشگاهی و اجرایی تشکیل دادند و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله‌برفی با 17 نفر از خبرگان مصاحبه نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت. داده‌های مصاحبه با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA کدگذاری و سپس تجزیه و تحلیل شد. با کمک ضریب توافق بین دو کدگذار اعتبار یافته‌ها مورد تائید قرار گرفت.
 
یافته‌ها: در این بخش به آسیب‌‌ها و چالش‌های انتخاب‌ها و انتصاب‌های مدیران در نظام اداری ایران پرداخته شد و 53 مضمون پایه استخراج گردید که در قالب پنج مضمون فراگیر نفوذ و پویایی سیاسی، ارزیابی و سنجش، پاسخگویی و شفافیت، مدیریت منابع و مسائل رویه‌ای و فرآیندی طبقه بندی و مضمون فراگیر «نفوذ و پویایی‌های سیاسی» به‌عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر انتصاب‌های مدیریتی شناخته شدند.
 
نتیجه‌گیری: این پژوهش چالش‌های حیاتی مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران در نظام اداری ایران را روشن می‌کند و چشم‌انداز پیچیده‌ای را آشکار می‌کند که با نفوذ سیاسی، روش‌های ارزیابی، پاسخگویی، شفافیت، مدیریت منابع و مسائل رویه‌ای مشخص شده است. شناسایی 53 مضمون پایه بر مسائل فراگیر در این فرآیند تاکید می کند. مهمترین این چالش‌ها موضوع کلی «نفوذ و پویایی سیاسی» است که بر نیاز به بهبودهای قابل توجه برای به حداقل رساندن فشارهای خارجی بر انتصاب‌های مدیریتی تأکید می‌کند. این مطالعه از اصلاحات سازمانی حمایت می‌کند، به‌ویژه هدف قرار دادن شفافیت، کاهش مداخلات سیاسی، روش‌های ارزیابی پیشرفته، ابزارهای اندازه‌گیری اصلاح‌شده، در نظر گرفتن دانش و تجربه، بهینه‌سازی مدل‌های شایستگی، و اصلاح کمبودهای سازمانی برای تقویت پاسخگویی بیشتر در سیستم. با پرداختن مستقیم به این چالش‌ها، ساختار اداری می‌تواند به سمت انتخاب‌های مدیریتی مؤثرتر و مسئولانه‌تر تلاش کند و به بهبود کلی نظام اداری ایران کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The challenges of selecting and appointing managerial jobs in Iran's administrative system from the perspective of experts (case study: national employment administrative organization)

نویسندگان [English]

  • Niloufar Mozafari 1
  • Reza Vaezi 2
  • Alireza Koshki Jahormi 3
1 MSc, Human Resources Development, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Professor of the Department of Public Administration, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 3. Associate Prof.,, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and purpose: In Iran's administrative system, the task of selecting and appointing government managers is very important. The people who are entrusted with these central positions have the power to shape and influence the direction of public administration and the implementation of policies. Choosing the right public administrators is not just a routine procedure and it is a decision that can have far-reaching consequences for the effectiveness and success of the administrative apparatus. A selected team of capable and competent managers can create positive transformations in the administrative system and strengthen efficient governance. By choosing capable managers, Iran's administrative system can actively address challenges and implement effective policies.
Methodology: The current research is of qualitative type and was carried out using thematic analysis method. The statistical population of the research was made up of experts from both academic and executive departments, and a semi-structured interview was conducted with 17 experts using snowball type targeted sampling. Interview data were coded and then analyzed using MAXQDA software. The validity of the findings was confirmed with the help of the agreement coefficient between two coders.
Findings: In this section, the harms and challenges of managers' choices and appointments in Iran's administrative system were discussed and 53 basic themes were extracted in the form of five overarching themes of political influence and dynamics, evaluation and measurement, accountability and transparency, resource management and procedural issues and A classification process and the overarching theme of "political influence and dynamics" were recognized as the most important factors influencing managerial appointments.
Conclusion: This research sheds light on the critical challenges related to the selection and appointment of managers in Iran's administrative system and reveals a complex landscape characterized by political influence, evaluation methods, accountability, transparency, resource management, and procedural issues. The identification of 53 basic themes emphasizes the pervasive issues in this process. The most important of these challenges is the general issue of "political influence and dynamics," which emphasizes the need for significant improvements to minimize external pressures on managerial appointments. The study supports organizational reforms, specifically targeting transparency, reducing political interference, improved evaluation methods, revised measurement tools, taking into account knowledge and experience, optimizing competency models, and correcting organizational deficiencies to foster greater accountability in the system. By directly addressing these challenges, the administrative structure can strive towards more effective and responsible management choices and contribute to the overall improvement of Iran's administrative system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • appointment
  • selection
  • managerial jobs
  • administrative system of Iran