توسعه مدل مدیریت فرسودگی شغلی کارکنان با استفاده از رویکرد فرا ترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه استراتژی و سیاست گذاری کسب و کار، دانشکدگان مدیریت، دانشکده مدیریت کسب و کار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه خط مشی گذاری و اداره امور عمومی، دانشکدگان مدیریت، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2024.195964

چکیده

 
زمینه و هدف: در محیط یک سازمان، نیروی انسانی در معرض فشارهای عصبی و روانی مختلفی قرار می‌گیرند که تأثیرات منفی زیادی بر عملکرد افراد و سازمان می‌گذارد. فرسودگی شغلی از جمله خطرات شغلی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف غایی از اجرای این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر مدیریت فرسودگی شغلی کارکنان و در نهایت توسعه مدل مدیریت فرسودگی شغلی کارکنان است و همچنین ، آگاهی بخشیدن به سازمان‌ها و مدیران درباره اهمیت فرسودگی شغلی و تأثیرات آن بر عملکرد و سلامت کارکنان است.
روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی، توسعه‌ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل تم کیفی اجرا شده است. بنابراین در گام اول، با جستجوی فراگیر منابع تعداد 190 مقاله از پایگاه های اطلاعاتی مانند گوگل اسکولار، اسکوپوس، اسپرینگر، امرالد و جی استور بررسی شده که در پالایشی 4 مرحله ای تعداد 45 مقاله بسیار مرتبط با روش تحقیق کیفی از آن‌ها انتخاب گردید و مفاهیم از داخل مقالات استخراج گردید و با بازخوانی مفاهیم، عوامل از درون آن‌ها استخراج و در نهایت 5 تم اصلی و 18 تم فرعی استخراج گردید و مدل نهایی تدوین شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته ها ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ فرسودگی شغلی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ پنج بعد شامل مداخلات مدیریت استرس، کارکنان به عنوان مبتکران فعال خود، تشویق و پرورش حمایت اجتماعی، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و اجرای مدیریت عملکرد با کیفیت بالا با استفاده از روش کیفی فراترکیب بدست آمد.
نتیجه‌گیری: خروجی این پژوهش، توسعه مدلی در حوزه مدیریت فرسودگی شغلی است. فرسودگی شغلی بر کیفیت زندگی کارکنان بدون توجه به رشته دانش آنها تأثیر منفی می گذارد. با به‌کارگیری عواملی که در پژوهش ارائه شده است، بالطبع می‌توان فرسودگی شغلی کارکنان را مدیریت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Employee Burnout Management Model Using a Meta Synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Gholipoor Sooteh 1
  • Mysam Karimi 2
1 Professor, Department of Business Strategy and Policy, College of Management, Faculty of Business Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MSc. Student in Public policy and public Administration Department, College of Management, Faculty of Public Administration & Organizational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: In the environment of an organization, human resources are exposed to various nervous and psychological pressures, which have many negative effects on the performance of individuals and organizations. Job burnout is one of the occupational hazards that has received attention in recent years. The ultimate goal of this research is to identify the factors affecting the management of employee burnout finally develop the model of employee burnout management, and inform organizations and managers about the importance of burnout and its effects on the performance and health of employees.
Methodology: The current research is of a qualitative, developmental, interpretive and inductive type, which was implemented with a Meta-Synthesis approach and qualitative theme analysis method. Therefore, in the first step, 190 articles from databases such as Google Scholar, Scopus, Springer, Emerald, and JStore were reviewed by a comprehensive search of sources, and 45 articles related to the qualitative research method were selected in a 4-step refinement. Concepts were extracted from the articles and by rereading the concepts, factors were extracted from them finally 5 main themes and 18 sub-themes were extracted and the final model was compiled.
Findings: Based on the findings, a comprehensive burnout management model based on five dimensions including stress management interventions, employees as their active innovators, encouraging and nurturing social support, employee participation in decision-making, and implementing high-quality performance management using qualitative methods The supercombination was obtained.
Conclusion: : The output of this research is the development of a model in the field of burnout management. Job burnout negatively affects the quality of life of employees regardless of their field of knowledge. By using the factors presented in the research, of course, employee burnout can be managed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job burnout
  • Employees
  • Model development
  • Meta Synthesis
  • Theme analysis