بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و وفاداری کارکنان: نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران