نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدفِ بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد غیر مالی عملکرد سازمانی به روش همبستگی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان دفتر مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد که تعداد آنها 509 نفر می‌باشد. از این تعداد، 215 نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی واتکینز و مارسیک (1999) و عملکرد سازمانی فراستخواه (1384) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه‌ها به ترتیب 94/0 و 98/0 برآورد گردید و روایی آن توسط متخصصین امر مورد تأیید قرار گرفت. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد یادگیری سازمانی بر همه ابعاد غیر مالی عملکرد سازمانی مورد نظر در پژوهش تأثیر می‌گذارد. در واقع یادگیری سازمانی و ابعاد غیر مالی عملکرد مثل نوآوری و انگیزش شغلی مقوله‌های مرتبط به هم هستند.

کلیدواژه‌ها