نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

با توجه به نقش همه جانبه آموزش عالی و دانشگاه‌ها در زندگی اجتماعی انسان‌ها نقش عدالت در این سازمان‌ها پیش از پیش آشکارتر شده است. دانشگاه‌ها در حقیقت نمادی از جامعه بوده و تحقق و اجرای عدالت در آن به‌منزله تحقق عدالت در سطح جامعه می‌باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی نقش رفتار شهروندی در ارتباط با  عدالت سازمانی و استرس شغلی با عملکرد سازمانی در یکی مراکز آموزش عالی نظامی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل 260 نفر از کارکنان بخش اداری و پشتیبانی یکی از دانشگاه‌های نظامی بودند که با استفاده از روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان تعداد 155 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993)، رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1990)، استرس شغلی دوپوی (1977) و عملکرد کارکنان از پرسش‌نامه ویلیامز و اندرسون(1981) به‌عنوان ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر بودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری (نرم‌افزار اسمارت پی. ال. اس) و نرم‌افزار SPPS ویراست19 انجام گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که استرس شغلی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ای منفی و معناداری دارد، عدالت سازمانی با عملکرد کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان رابطه‌ای مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها