توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق توانمندسازهای دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 حسابدار دیوان محاسبات کشور، تهران، ایران

چکیده

بهره‌مندی سازمان از رویکرد کارآفرینی برای نیل به بقا، رشد و توسعه نیازمند پرورش رفتارهای کارآفرینانه در میان اعضای سازمان است. مدیریت دانش نقش تعیین‌کننده‌ای در خلق و کاربرد دانش سازمانی و درنتیجه توسعه ایده‌ها و رفتارهای خلاقانه و کارآفرینانه دارد؛ و می‌تواند به‌عنوان بستر توانمندساز چنین رفتارهایی عمل کند. از این رو در این پژوهش رابطه بین عوامل سازمانی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی بررسی و رتبه‌بندی می‌شوند. روش تحقیق، پیمایشی و توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دو کارکنان و مدیران ستادی یکی از بانک‌های خصوصی کشور تشکیل می‌دهند که از میان آن‌ها نمونه‌ای 144 نفری با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش وجود رابطه معنادار میان توانمندسازهای دانش و کارآفرینی سازمانی را تایید کرده‌اند. بر این مبنا پیشنهادهایی نظری و کاربردی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها