نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان.

2 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه لرستان.

چکیده

در پژوهشات امروزه تایید شده است که هوش و فراموشی سازمانی متغیرهایی هستند که در عملکرد کارکنان و سازمان تاثیر گذاری قابل توجهی دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند در سازمان های دولتی شهر ایلام انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام می‌باشد که تعداد آنها 400 نفر هستند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 196 نفر برای نمونه انتخاب شدند. همچنین برای جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند بین 196 نفر  توزیع گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار لیزرل  و اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که هوش سازمانی و ابعاد آن یعنی (بینش استراتژیک، سرنوشت مشترک، روحیه، بکارگیری دانش، فشار عملکردی، اتحاد، تمایل به تغییر) بر فراموشی سازمانی هدفمند در سازمان های دولتی شهر ایلام دارای تاثیر معناداری هستند.  

کلیدواژه‌ها


 1. آصف زاده، سعید؛ پیری، زکیه (1383). "فعالیت کلیدی در مدیریت دانش"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 55.شماره 4، ص6
 2. آقاجانی، حسنعلی؛ صمدی میارکلایی، حسین و صمدی میارکلایی، حمزه. مدیریت دولتی شماره 5 دوره 2 ص 1-18
 3. ابزری، مهدی و ستاری قهفرخی (1386). "رابطه ی هوش سازمانی با فرهنگ سازمانی در شرکت مبارکه ی فولاد اصفهان". مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت دانش.
 4. اردلان، محمدرضا؛ اسکندری، اصغر و گیلانی، مریم (1391)." رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی". مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 12، زمستان 1391، صص 71- 100.
 5. پورسلطانی زرندی، حسین و نقندر، رامین(1390). "ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد در سال 1390". نشریه مدیریت ورزشی، شماره 16، صص 147-127.
 6. پیری، زکیه (1385). "مدلی برای هوش سازمانی، چهارمین همایش سالانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور"، تهران
 7. جعفری، پریوش و فقیهی، علیرضا (1388). "میزان مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی". فصلنامه ی دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهانشماره 23 ، پاییز 1388 . ص 66
 8. جلالی،رضا؛ خسروانی،فرزانه (1389)."فراموشی سازمانی، چالش مهم مدیران در عصر جدید کسب و کار". پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شمارة 4، نیمه دوم  1389
 9. سید جوادین ، سید رضا؛ فراحی، محمد مهدی و طاهری عطار، غزاله (1387).  "شناخت نحوه تاثیر گذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی". مجله مدیریت بازرگانی، دوره 1 ، شماره1.
 10. صادقیان، رحمت اله؛ یعقوبی، نور محمد و اعزازی، محمد اسماعیل (1391)."بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی". پژوهشهای مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره هفدهم، پاییز 1391، صص 103- 120
 11. عطوفی نجف ابادی، مریم و بنی هاشمی، سید علی (1392). فصلنامهمدیریت دولتی دانشگاه تهران دوره 5،شماره 2، ص 55-72
 12. کیوان آرا، محمود؛ یزدخواستی، علی؛ بهرامی، سوسن و مسعودیان، یوسف (1390). "رابطة مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان". مدیریت اطلاعات سلامت، 8(5)، 673- 680
 13. مشبکی،اصغر؛ ربیعه، مسعود (1386). "فراموشی سازمانی هدفمند:اکسیر رقابت پذیری در سازمان".
 14. مشبکی، اصغر؛ عندلیب اردکانی، نادر و عندلیب اردکانی، داود."بررسی تاثیر سبک های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند: رویکردی نوین در مدیریت دانش". مدیریت سلامت (1390)، 14(44)، صص 41-  55.

 

 

 1. Akgün, A. E., Byrne. J., Keskin, H. (2007). Organizational intelligence: a structural view. Journal of Organizational Change Management, 20(3), 272-289.
 2. Albrekht, Karl (2002). Organizational intelligence and knowledge management, the executive perspective. Retrieved. 2006, from. http://www.karl Albrecht.com
 3. Azma, F., mostafapour, M. a., Rezaei, H. (2012). The application of information technology and its relationship with organizational intelligence, 1, 94-97.
 4. Brackett,M.A,Mayer,J.D.&Warner,R.M.(2004).Emotional intelligence and  its relation to everyday behavior. personality individual differences, 36,1387-1402
 5. Chang. W. C., Fan. C. W., Chong. T. L. (2010). The Study on Relationship Principals Knowledge Leadership and School Competitive Advantage of Elementary Schools. Educational administration and evaluation, 9, 27-58.
 6. Halal,W. Organizational intelligence: What is it, and how can manager use it? 1997.
 7. [online].www.bah.com.2007
 8. Holan, Pablo martin de and nelson Philips.(2004).Organizational
 9. forgetting as strategy, sage publications (London,thousand oaks,ca and new
 10. delhi),vol 2(4),pp.423-433.
 11. Howson, Cindi (2008). Successful Business Intelligence- secrets to Making BI a killer App, McGraw-Hill companies
 12. kafetsios,k.(2004). attchment and organizational intelligence abilities acroos the life course personality and individual differentces.journal of applid applid psychology,326-336
 13. kalkan,v.(2005),orgutsel zeka vabilgivretimi (iibf.ogu.Tr/ kongre/ bildiriler/10-1.pdf)
 14. Marjani, A. B., Soheilipour. M. (2012). The Relationship between Organizational Intelligence and Staff Performance Based on the Model of Karl Albrecht. International Journal of Business and Social Science, 3 (4), 152-158.
 15. Martin de Holan P., Phillips N., Lawrence T.; ‘Managing organizational
 16. forgetting’; Sloan Management Review, Vol.45, No.2, 2004.
 17. Mládková, L. (2012). Leadership in management of knowledge workers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 41, 243-250.
 18. Özdemir, S. (2010). To err is human, but to persist is diabolical: Loss of
 19. organizational memory and e-learning projects. Computers & education, 55,
 1. pp. 101-108.
 1. Rise,C.L.(1999).A quantitative study of emotional intelligence and its impact on team performance.unpublished masters thesis, pepperdine university,Malibu,CA.
 2. Yolles, M.(2005). “Organizational Intelligence”, Journal of workplace
 3. learning, 17( 1), pp.99-114