عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی (مورد مطالعه : گمرک جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی.کارشناس ارشدامورگمرکی گمرک ایران

2 دکتری مدیریت استراتژیک.

3 استادگروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

شناسائی عواملی که موجب توانمندسازی کارکنان می گردد همیشه مورد توجه مدیران وسازمانها بوده است .اما توجه صرف به این عوامل و توانمند سازی کارکنان بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر عملکرد کلی سازمان ،گمراه کننده خواهد بود. مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی در گمرک ایران می پردازد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از منابع علمی و عقاید صاحبنظران توانمند سازی و  با رویکرد تحلیل محتوا،  عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان مورد شناسایی قرار گرفته و سپس تاثیر این عوامل بر روی توانمند سازی روانشناختی کارکنان سنجیده شده است. و در نهایت تاثیر توانمند سازی روانشناختی بر روی تعالی سازمانی  مورد سنجش قرار گرفته است.برای انجام پژوهش از رگرسیون خطی ساده وچندگانه برای بررسی تاثیر متغیرها،از آزمون تی یک نمونه ای برای بررسی وضعیت موجود و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی شاخص های تحقیق استفاده شده است. و در نهایت برازش مدل مورد سنجش قرار گرفته است.نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان عوامل موثر بر توانمند سازی،عوامل فردی و سازمانی بر توانمند سازی روانشناختی کارکنان تاثیر معناداری داشته و توانمند سازی روانشناختی نیز بر تعالی سازمانی موثر بوده است. این امر می تواند مبنائی برای تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی  در دستیابی به تعالی سازمانی باشد.

کلیدواژه‌ها


-ابطحی ، سید حسین و عابسی ، سعید (1386).توانمند سازی کارکنان. تهران; انتشارات :موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت.
2- اسکات،سینتیا و ژاف ، دنیس(1375).توانا سازی کارکنان.مترجم ایران نژاد پاریزی،مهدی.تهران ;انتشارات :موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت.
3- اکلند،جان اس(1386).تعالی سازمانی فراگیر(چاپ دوم). مترجم: الوندی، محسن.تهران; موسسه خدمات فرهنگی رسا.
4- اورعی یزدانی،حمید(1381).نگرش بر توانمند سازی(چاپ اول).تهران;انتشارات : مطالعات بازرگانی.
5- کینلا، دنیس(1387).توانمند سازی منابع انسانی(چاپ دوم).مترجمان: ایران نژاد پاریزی،مهدی و سلیمیان،معصومعلی.تهران;انتشارات:نشر مدیران.
6- نجمی ، منوچهر و حسینی،سیروس(1388).مدل سرآمدیEFQM از ایده تا عمل.تهران; نشر :سرآمد.
7- وتن،دیوید ای و کمرون،کیم اس(1381).توانا سازی وتفویض اختیار.ترجمه  اورعی یزدانی، بدرالدین.تهران;انتشارات: موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت.
8- وثوقی، فاطمه(1388).رابطه اجرای مدل تعالی سازمانیEFQM با ارتقای  بهره وری نیروی انسانی .پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبائی.
 
 
- منابع لاتین
9-Baird,Kevin and Wang,Haiyin.(2010).”Employee empowerment: extent of adoption and influential  factors”.Personnel Review ,vol.30,No.5,pp . 574-599.
10-Cartwrith  Roger.(2002).”Empowerment”. Capstonc  publishing.
11-Dahlgaard,Park and Dahlgaard ,Jens. J.(2007).” Excellence – 25 years evolution”. Journal of Management History.Vol. 13 No. 4,pp. 371-393.
12-Dawson ,G.(1998).”Is empowerment increasing in your organization? “Journal for Quality and Particiption,vol.21,pp.46-49.
13-Garless,S.(2004).”Does psychological empowerment mediate the relationship between psychological climate and job satisfaction?”.Jounal of Business and psychology,vol.18,No.4,pp .405-425.
14-Greasly,Kay and King, Nicola.(2005).”Employee perception of empowerment “.Employee  Relations,vol.27,N.4,PP.354-368.
15-Lee,M. and Koh,J.(2001).”Is empowerment really a new concept ?”.International Journal  of  Human Resource Management ,vol .12,No.4,pp.684-95.
16-Littrell. Romie. F, (2007). “Influences on employee preferences for empowerment practices by the ideal manager”, International journal of intercultural relations, Vol.31, PP 87-110.
17-Miralles .J.D(2007).”Comparsion of quality management model: FQM/ISO/JCAHO(comparative de 3 models de gestion de calidad :EFQM/ISO/JCAHO)”.FMC formacion medica continuada en Atencion primaria,vol.14,No.6,pp.328-332.
18-Mishra. Aneil and Spreitzer, (1997). Gretchen m, survivor responses to downsizing: the Mitigating Effect of Trust and empowerment, Southern California Studies Center.
19-Moller Johannes and Breinlinger and John Elser .(2001).”Quality management in German health care –the EFQM   excellence model.”International Journal of  Health Care Quality Assurance ,vol.13,No.6,pp.254-258.
20-Pardo del val.M. and Lloyd,B.(2003).”Measuring empowerment “.Leadership and Organisation Development Journal ,vol.24,No.2,pp.102-8.
21-Perez,Isabel.(2002).”The effect of empowerment on organizational effectiveness moderated by leadership style: AN applied assessment”. A Dissertation presented in partial fulfillment of the requirement for the degree doctor of philosophy,Alliant international University.
22-Prabhu,V.,Appleby,A.,Yarrow,D.and Mitchell ,E.(2000).”The impact of   ISO 9000 and TQM on best practice /performance “.The TQM Magazine,vol.12,No.2,pp.84-91.
23-Quinn, R.E. and Spreitzer, G.M. (1997), “The road to empowerment: sevenquestions every leadershould consider”, Organizational Dynamics, Vol. 26,No. 2 Autumn, pp. 37-49.
24-Satiadek,M.Susan.(2006).”Individual influence factors that impact employee empowerment : A Multicase  Study” .A Dissertation Proposal Presented in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree Doctor of Philosophy .Capella University.
25-Sigler  ,Tracey Honeycutt & Pearson , Christine .M.(2000).”Creating an empowering culture : Examining  the relationship between organizational culture and perception of empowerment “.Journal of Quarterely Management ,Vol.5,PP.27-52.
26-Smith,A.,Oczkowski,E.,Noble,C. and Macklin,R.(2004).”The impact of organizational  change  on the nature and extent of training  in Australian enterprises. “International Journal of Training  and Development ,vol.8,No.2,pp.94-110.
27-Spreitzer. Gretchen. M & Doneson. David. (2005). “Musings on the past and future of employee empowerment”, Forthcoming in the handbook of  organizational development (Edited by tom ummings).
28-Spreitzer & Gretchen.M.(1996).”Social structural characteristics of psychological  empowerment” .Academy of management Journal ,Vol.39,pp.483-504.
29-Tan,H.&Tan,C.(2000).”Toward the differentiation of trust in supervisor and trust in organization”.Genetic,Social & General Psychology Monographs,126(2),pp.241-261.
30-Thamizhmanii.S and Hasan.S.(2010).”A review on an employee  empowerment in TQM  practice “. Journal of  Achievements in material and manufacturing engineering ,vol .39,pp .204-210.
31-Thomas. K & Velthouse. B, (1990). “Cognitive elements of empowerment:an interpretive model of intrinsic task motivation”, Academy ofmanagement review, No.15, PP 666-681.
32-Tubbs. S and Moss.S.(2000).”Human communication” .MCGraw-Hill.
دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 21
شماره 21-پاییز 96
آبان 1395
صفحه 45-70
  • تاریخ دریافت: 12 آبان 1396
  • تاریخ بازنگری: 12 تیر 1397
  • تاریخ پذیرش: 12 شهریور 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 12 شهریور 1397