نقش فرهنگِ سازمانی در ارتقای هویت سازمانی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

2 استادیار، موسسۀ پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، ایران.

3 استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.

چکیده

هویت سازمانی یکی از سازه‌های کلیدی در بستر سازمان می‌باشد، که نتایج مثبت رشد آن غیر قابل انکار است، بنابراین مطالعۀ عوامل مؤثر بر این مفهوم، امری ضروری است. با این وجود درتحقیقات تجربی و مطالعات نظری در ایران، خلاء توجه به این مفهوم، کاملاً پررنگ و مشهود است. بنابراین پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعۀ توصیفیِ پیمایشی با بررسیِ نقش فرهنگ سازمان بر هویت سازمانی، به این مهم پرداخته است. در این راستا 62 نفر از میان جامعۀ 157 نفری از کارمندان یکی از شرکت‌های دولتیِ استان خراسان رضوی، به عنوان نمونه برگزیده شدند و با تکمیل پرسشنامه‌های استاندارد مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌های حاصل از پژوهش، که با استفاده از این پرسشنامه‌های استاندارد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت؛ کلیه فرضیه‌های تحقیق را مبنی بر اینکه نه تنها فرهنگ سازمانی، بلکه ابعاد آن هر یک به صورت جداگانه، بر هویت سازمانی کارکنان اثر مثبت دارند؛ تأیید کرد.به‌علاوه یافته‌های آماری نشان داد که از میان ابعاد فرهنگ سازمانی، بعد روحیه در ترکیب با سایر ابعاد، بیشترین اثر را در میزان هویت سازمانی کارکنان دارد. چنین نتایجی می‌تواند برای مجریان امور و تصمیم گیرندگان، افق‌های جدیدی را بگشاید و ارتقإ فرهنگ سازمانیِ آنان را در جهت رشد هویت سازمانی کارکنان، رهنمون شود.

کلیدواژه‌ها