فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

در دهه‌های اخیر، هر روز با پیشرفت‌ها و دستاوردهای جدیدی در کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف زندگی رو به رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتلاطم کسب و کار فعلی سازمان‌ها باید شیوه‌های سنتی خود را تغییر دهند. از این رو، استقرار دولت الکترونیک در سازمان‌های کشور به منظور استفاده از پیشرفت‌های اخیر فناوری اطلاعات و فرصت‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با رشد پژوهش‌های مختلف در زمینه دولت الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش‌های ترکیبی که عصاره پژوهش‌های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام‌مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش‌های انجام شده در حوزه استقرار دولت الکترونیک در سازمان‌های ایرانی و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 8 پایان‌نامه و 1 مقاله را مورد بررسی قرار می‌دهد. در مجموع تعداد 9 مطالعه بر اساس معیارهای ­روش­شناختی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه فراتحلیل در زمینه عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک 12 متغیر نشان می­دهد که عوامل مدیریتی، رفتاری، ساختاری، تکنولوژیکی، قانونی، محیطی، سیاسی، اقتصادی، انسانی، فرهنگی، فنی و سازمانی در شکل­گیری و استقرار دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها


اقدسی، محمد، هادی­زاده، مجید. (1383). چارچوبی برای پیاده­سازی دولت الکترونیک، مجله تحول اداری، 44 و 43(7)
الوانی، سید مهدی، یعقوبی، نورمحمد. (1382)، مدیرت دولتی و دولت الکترونیک، فرهنگ مدیریت.
الهی، شعبان، عبدی، بهنام و دانایی فر، حسن. (1389)، «پذیرش دولت لکترونیک در ایران: تبیین نقش متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوری»، نشریه چشم انداز مدیریت دولتی، 1
باصری، حمید، ناصری­راد، محسن (1391)، تأثیرپذیری فرهنگی و اجتماعی استقرار دولت الکترونیک و چالش­های فرارو، نشریه علمی- تخصصی مهندسی فرهنگی، 64 و 63(6)، 138- 126
ربیعی، حمیدرضا. (1383)، دولت الکترونیکی تجربه دولت آلمان، با حمایت شورای عالی اطلاع­رسانی مرکز مخابرات معاونت پشتیبانی وزارت کار و امور اجتماعی، دانشگاه صنعتی شریف.
رضایی، حمیدرضا. (1383)، دولت الکترونیک، ماهنامه تدبیر، 146
سلاجقه، سنجر، هنرآموز، سحر. (1391)، دولت الکترونیک از تئوری تا عمل، راهبرد توسعه، 29، 267- 248
شفیعی، مسعود. (1383)، استراتژی علم و فناوری در کشور انگلستان، مجله علم و آینده، 9
صرافی­زاده، اصغر. (1383)، فناوری اطلاعات در سازمان، تهران:انتشارات میر، 1383
فیضی، کامران و مقدسی، علیرضا. (1384)، دولت الکترونیک؛ بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه
قاضی طباطبایی، محمود، ودادهیر، ابوعلی. (1389)، فراتحلیل در پژوهش‌های اجتماعی و رفتاری. تهران: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
قربانی زاده، وجه الله. ( 1392)، راهنمایی کاربردی فراتحلیل یا نرم افزار.CAM2 تهران :جامعه شناسان
مقدسی، علیرضا. (1384)، ارائه یک مدل چهار بعدی برای پیاده­سازی دولت الکترونیک در ایران، کنفرانس بین­المللی مدیرت، 16-1
مقیمی، سید محمد، اعلایی اردکانی، مصطفی. (1390)، سنجش شاخص­های حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقای آن، مدیریت فناوری اطلاعات، 8(3)، 188- 171
نقدی­فرد هاشمیان، محسن. (1382)، مفاهیم دولت الکترونیکی، مجمع تکفا، 7 و 8
هومن، حیدرعلی. (1387). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی. تهران: سمت
Akman, I., Yazici, A. Arifoglu, E-Government: A global view and an empirical evaluation of some attributes of citizens, Government Information Quarterly, 22(2) , 2005.
Aldrich, D. J. C. Bertot and C. R. Mcclure(2002) , "E- Government: Initiatives, Developments and issues", Government Information Quarterly, vol.19.
Betnon- Davies, P., Constructing electronic government: the case of the UK inland revenue. International Journal of Management 25(1) , 2005.
Cohen, J.(1998) Statistical power analysis for the behavioral sciences (second edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Egger, M. Smith, G. D. and Altman, D. G.(2001) ,Systematic Reviews in Health Care-Meta-Analysis in context; BMJ Publishing Group.
Ghasemzadeh, F. and H. Safari, Transition to Electronic Government: A Plan for Iran, Danesh Modiriat Journal, No. 52, p. 278, 2003.
Glass , G.V. (1978) , primary , secondary , and meta – analysis of research Educational Researcher, 5: 3-8.
Heeks R, Bailur S. Analyzing E-Government Research: Perspectives, Philosophies, Theories, Methods and Practice. Government Information Quarterly 2007; 24: 243-265.
Horst, M., Kuttschreuter, M., T., Gutteling, M.(2007) , "Perceived Usefulness, personal Experience, Risk Perception and Trust as Determinants of Adoption of E-Government Service in the Netherlands", Computers in Human Behavior(23).
Jenkeins M, Thomlinson R. Organizational commitment and job satisfaction as predictor of employee turnover intention. Manag Res. 2000,15(10) ,18-22.
Khalil, Omar E.M. (2011). E-Government readiness: Does national culture matter?, Government Information Quarterly, 28, 388–399.
L, E, Halchin, Electronic Government, capability and terrorist resource, Government Information Quarterly, 21, 2004.
Li, S. (2010). The effectiveness of corrective feedback in SLA: A meta- analysis. Language Learning, 60, 309-365.
Little, J.H. Corcoran, J. & Pillai, V; Systematic Reviews and Meta- Analysis.(2008). Published by Oxford University Press.
Macaskill, Petra, Walter, Stephen, Irwig, Les.(2000). A comparison of methods to detect publication bias in meta-analysis; STATISTICS IN MEDICINE. 20,641- 654.
Millard, J.(2003) , "E-Government Strategies: Best Practice Reports from the European front Line", Danish Technological Institute, Denmark.
Ortega, L. (2011). Doing synthesis and meta- analysis in applied linguistics. Invited workshop at Tsing Hua University, Taipei, June 8, 2011
Rosenthal R., & Dimatteo M.R., (2001) , Meta-Analysis: Recent Developments in Quantitative Methods for Literature Review; Annual Review of Psychology, 52(2) , 59-82.
Rosenthal, R. (1994). Parametric measures of effect size. In The Handbook of Research Synthesis. Edited by Cooper, H. and Hedges, LV, eds. New York:Russell Sage Foundation,. 231-44.
Steyaer (2004).E-government and the Transformation of servise delivery and citizen attitude public administration Reviw .january.Februay 2004.Vol.64.no.10
Thompson, B., & Snyder, P. A. (1997). Statistical significance testing practices . Journal of Experimental Education, 66, 75-83.
Tohidi, Hamid. (2011). E-government and its different dimensions: Iran, Procedia
Computer Science, 3, 1101–1105.
Vegas, K.C. (2005). The Effectiveness of Functional Behavior Assessment Based behavioral Interventions for Reducing Problem Behaviors: A Meta-analysis. Doctoral Dissertation of Philosophy, University of Utah.
West, D. M. Assessing e-Government: The Internet, Democracy and Service Delivery by State and Federal Governments, Brown University Report, No. 5, p. 23, 2000.
Wolf, F. (1986). Meta-Analysis: Quantitative methods for research synthesis. Beverly Hills, CA: Sage.
Yanging.G (2010). E-government ;Definition,Gools,Benefit and Risks, International Conference on management and service science.