بررسی رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مراحل مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

2 سرحسابرس دیوان محاسبات استان تهران.

چکیده

پیاده‌سازی هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دانش در بانک ملت است. بدین منظور از مدل رفتار شهروندی سازمانی ارگان شامل پنج بعد نوع دوستی، ادب، وجدان کاری، جوانمردی و ادب شهروندی و مدل مدیریت دانش از نیومن و کنراد شامل چهار بعد خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، انتقال دانش و به کارگیری دانش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان ستاد مرکزی بانک ملت می‌باشد که از میان آن‌ها نمونه‌ای به حجم 85 نفر به طور تصادفی انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای شامل 35 سوال است که پایایی کل آن با روش آلفای کرونباخ ( 853/0=α ) مورد تأیید قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها، داده‌های حاصله تلخیص و طبقه بندی شده و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر تأیید تمام فرضیه‌های تحقیق است. به عبارتی رابطه معناداری بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و تمام ابعاد مدیریت دانش (خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، انتقال دانش و به کارگیری دانش ) وجود دارد. همچنین در سطح کلی می‌توان گفت بین رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دانش در بانک ملت رابطه مثبت و معناداری برقرار است.

کلیدواژه‌ها