فراتحلیل پژوهش‌های ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.

چکیده

رشد فزاینده پژوهش­های انجام شده در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی نیاز به فراتحلیل پژوهش­های انجام شده در خصوص یک مسئله برای کسب درکی به نسبت جامع از آن را ضروری ساخته است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش‌های انجام شده در حوزه ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان­های ایرانی پرداخته است. بدین منظور با کمک روش فراتحلیل تعداد 24 مقاله در این خصوص بررسی شده است. این فراتحلیل با کمک نرم­افزار جامع فراتحلیل (CMA2) انجام شده  و نتایج آن نشان می­دهد رضایت شغلی با تعهد سازمانی رابطه‌ای بالاتر از حد متوسط دارد (با میانگین اندازه اثر 49/0). همچنین از میان ابعاد رضایت شغلی، رضایت از ماهیت کار، رضایت از مدیریت و رضایت از همکاران با اندازه اثر به ترتیب41/0، 33/0، و 32/0از بیشترین سهم اثرگذاری بر تعهد سازمانی برخوردار بوده­اند، در حالی که ابعاد رضایت از حقوق و مزایا و رضایت از ارتقاء و ترفیع با اندازه اثر به ترتیب 31/0 و 29/0 کمترین سهم را در این زمینه داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16
دوره5 شماره 16 تابستان 94
شهریور 1394
صفحه 1-22
  • تاریخ دریافت: 23 آذر 1393
  • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1394
  • تاریخ پذیرش: 18 تیر 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1394