بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک‌های دولتی شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران ایران.

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر، گروه مدیریت، هادیشهر، ایران.

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، گروه مدیریت، اردبیل، ایران.

چکیده

شناسایی و بهسازی عوامل موثر بر عملکرد سازمانی پیش­نیاز اساسی حفظ بقا و اثربخشی سازمان­ها در دنیای رقابتی امروزی به شمار می­رود. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمان در بانک‌های دولتی شهر تبریز است. چارچوب نظری پژوهش بر اساس مدل عملیاتی مهندسی ارزش آیر و مدل عملیاتی عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان بانک‌های دولتی تبریز است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به ‌تعداد 215 نفر به‌ صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌‌آوری داده­ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد بر اساس مؤلفه‌های مربوط به متغیرهای عملکرد سازمانی و مهندسی ارزش استفاده شده است. قابلیت اعتماد پرسش‌نامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی بانک‌های دولتی شهر تبریز تأثیر دارد. همچنین مهندسی ارزش بر ابعاد رضایت کارکنان، نتایج مالی/ بازار، رضایت مشتریان و اثربخشی سازمان تأثیر مستقیم و معنی‌داری دارد. مقایسه میانگین رتبه‌های مربوط به هر یک از ابعاد عملکرد سازمان نشان می­دهد رضایت مشتریان در رتبه اول اهیمت و رضایت کارکنان، اثربخشی سازمان و نتایج مالی/ بازار در رتبه­های بعدی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها