بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه سمنان. سمنان، ایران.

3 استاد‌یار گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه تهران. تهران، ایران.

چکیده

در دنیای پویا و رقابتی سازمان­های امروزی کارآفرینی پیش­نیاز حیاتی بقا و موفقیت سازمان­ها به شمار می‌رود و شناسایی و بهسازی زیرساخت­های توانمندساز آن ضرورتی اجتناب­ ناپذیر است. این پژوهش به تبیین میزان و چگونگی تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار، یکپارچگی، سازگاری و مأموریت) بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه مازندران پرداخته است. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه مازندران به تعداد 307 نفر تشکیل شده است که از میان آنها نمونه‌ای 100 نفری به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و نظرسنجی شده است. ابزار گردآوری داده­های پژوهش پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی کارآفرینی دانشگاهی بوده است؛ روایی و پایایی هر دو پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون‌های کلموگروف اسمیرنوف، همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه تنها معنادار بودن تاثیر مولفه سازگاری از مولفه­های چهارگانه فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی در این دانشگاه معنادار بوده است. بر این اساس پیشنهادهایی کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها