توسعه و توانمندسازی منابع انسانی: الزام موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد‌یار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

توسعه منابع انسانی سبب می­شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور موثر فعالیت‌شان را ادامه دهند و بر کارایی خود بیفزایند. با توجه به اینکه مطالعات بسیار اندکی پیرامون شناسایی عوامل موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی به عمل آمده است این تحقیق با استفاده از روش تئوری داده‌بنیاد و مدل پارادایمی، درصدد شناسایی عوامل حیاتی و اثر گذار بر موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی، می­باشد. ابزار جمع­آوری اطلاعات مصاحبه بوده است و با مدیران و خبرگان حوزه استراتژیک و مدیریت استراتژیک منابع انسانی صنعت خودرو مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است. نتایج تحلیل­ها نشان داد از عوامل کلیدی که منجر به موفقت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در صنعت خودرو می­شود، توجه به توسعه و توانمندسازی منابع انسانی است.

کلیدواژه‌ها


دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16
دوره5 شماره 16 تابستان 94
شهریور 1394
صفحه 61-80
  • تاریخ دریافت: 21 دی 1393
  • تاریخ بازنگری: 23 اردیبهشت 1394
  • تاریخ پذیرش: 12 تیر 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1394