رتبه‌بندی تأثیر مولفه‌های تعهد سازمانی بر سلامت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات همدان، همدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی) دانشگاه اصفهان. اصفهان، ایران.

چکیده

امروزه منابع انسانی سرمایه­ای گران­بها برای سازمان به شمار می­رود و از نقشی حیاتی در تحقق اهداف آن برخوردار است. کارکنان سازمان­هایی که از سلامت سازمانی برخوردارند متعهد، وظیفه‌شناس و سودمندند و از روحیه و عملکرد زیادی برخوردارند. این پژوهش حاضر تأثیر مولفه­های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری) بر مولفه­های سلامت سازمانی (یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ساخت­دهی، ملاحظه­گری، روحیه، پشتیبانی منابع و تاکید علمی) را بررسی و رتبه­بندی کرده است. این تحقیق از نوع کاربردی، کمی، مقطعی، توصیفی _ پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان همدان تشکیل می­دهند که با روش نمونه‌گیری تصادفی 145 نفر آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه­ای استاندارد بوده است. برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن و آزمون تی تک­نمونه­ای با کمک نرم­افزار اس.پی.اس.اس. استفاده شده است. تحلیل داده­ها نشان داد رابطه مستقیم و معنادار بین همه مولفه­های تعهد سازمانی و سلامت سازمانی وجود داشته است. همچنین تعهد عاطفی بیشترین تأثیر و تعهد هنجاری کم‌ترین تأثیر را بر مولفه‌های سلامت سازمانی دارد. در پایان نیز با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای بهبود تعهد و سلامت سازمانی در سازمان مورد مطالعه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها