بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران. ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران. ایران.

چکیده

امروزه بخش مهمی از زندگی انسان‌ها در  سازمان‌ها سپری می‌شود. رعایت عدالت در  سازمان‌ها می‌تواند تأثیری تعیین کننده بر رفتارهای فردی کارکنان داشته باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش تعیین میزان تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران به تعداد 140 نفر تشکیل می‌دهند که از آن میان با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 103 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، نمونه آماری انتخاب گردید. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه­ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه‌ای، رگرسیون دو متغیره انجام شده است. نتایج تحلیل داده­ها نشان می­دهد عدالت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی داشته است. افزون بر این، وضعیت موجود عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان مورد مطالعه به ترتیب در حد متوسط و نسبتاً مناسب بوده است. بر این اساس پیشنهادهایی کاربردی به منظور ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در این شرکت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16
دوره5 شماره 16 تابستان 94
شهریور 1394
صفحه 123-140
  • تاریخ دریافت: 29 دی 1393
  • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1394
  • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1394