نیاز سنجی آموزشی گروههای شغلی قضات بر اساس رویکرد شایستگی (مطالعه موردی: مجتمع‌های قضائی استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی،. تهران، ایران.

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

اجرای اقدامات ارزش­آفرین و تحول­گرایانه در حوزه مدیریت منابع انسانی همراستای با دیگر راهبردها و کارکردهای سازمان شایستگی‌های محوری سازمان را توسعه خواهد داد. هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی گروه‏های شغلی قضات در میان مجتمع‏های قضایی استان تهران است. جامعه آماری این تحقیق را قضات مجتمع‏های قضایی استان تهران به تعداد 300 نفر تشکیل می‌دهند. با روش نمونه گیری از جامعه محدود تعداد 176 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده­اند. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است و برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن به روش محتوا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ که برابر با 937/0 بوده، تایید گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن با نرم افزار اس. پی. اس. اس. استفاده شده است. نتایج نشان داد مهارت‌های ادراکی، مهارت‌های تصمیم­گیری، هوش اجتماعی، توانایی علمی، پایبندی به اصول اخلاقی و مهارت‏های فردی در تعیین نیازهای آموزشی گروه‏های شغلی قضات تأثیر دارند. همچنین یافته‏ها نشان داد که هوشمندی، اعتماد به نفس و رعایت عدالت بیشترین اهمیت را در میان شاخص‏های شناسایی شده در این تحقیق داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16
دوره5 شماره 16 تابستان 94
شهریور 1394
صفحه 141-163
  • تاریخ دریافت: 27 آبان 1393
  • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1393
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1394