بررسی رابطه مدیریت اسلامی منابع انسانی با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

آشنایی با رهنمودهای قرآنی در زمینه مدیریت اسلامی منابع انسانی، سرآغازی اساسی به منظور دست یابی به
اصول موثر مدیریت بر کارکنان میباشد. به طور خاص، مدیران دانشگاهها میتوانند با آگاهی از این رویهها و
رهنمودها، درک بهتری نسبت به رفتارهای کارکنان خود داشته باشند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر
مدیریت اسلامی منابع انسانی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل طراحی و اجرا گردید.
این مطالعه به لحاظ هدف، در رده تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای تحقیق، در زمره تحقیقات
همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان یکی از دانشکدههای دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 43
نفر تشکیل میدهند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است. برای
برازش مدل تحقیق و آزمون فرضیات در قالب معادلات ساختاری از روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار
استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است. SmartPLS
ضرایب مسیر نشان داد بین مدیریت اسلامی منابع انسانی با عدالت سازمانی و عدالت سازمانی با رضایتمندی
شغلی رابطه معناداری وجود دارد. بین عدالت مراوده ای با رضایتمندی شغلی کارکنان رابطه معناداری مشاهده
نشد. بین رضایت شغلی با تمایل به ترک شغل و بین مدیریت اسلامی منابع انسانی با رضایت شغلی و تمایل
به ترک شغل رابطه معناداری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15
دوره 5 شماره 15 بهار 1394
خرداد 1394
صفحه 37-62
  • تاریخ دریافت: 09 خرداد 1393
  • تاریخ بازنگری: 19 تیر 1393
  • تاریخ پذیرش: 24 مهر 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1394