بررسی و اولویت‌بندی نقش ابعاد دولت الکترونیک در ارتقای ارزش عمومی سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پیاده‌سازی و توسعه دولت الکترونیک یکی از اقدامات دولت‌ها در جهت ایجاد ارزش عمومی است. بدین ‌منظور آگاهی از تأثیر ابعاد دولت الکترونیک در راستای ایجاد ارزش عمومی و سرمایه‌گذاری در آن، نقش مهمی در مشروعیت سازمان‌های دولتی خواهد داشت.  بر این اساس سؤال اساسی پژوهش حاضر این است ‌که اولویت‌بندی ابعاد دولت الکترونیک در راستای ایجاد ارزش عمومی در سازمان‌های دولتی کدام است. جامعه آماری پژوهش سازمان‌های دولتی کرمان است. روش گردآوری داده‌ها پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاده ‌شده ‏است. نتایج پژوهش بر اساس آزمون‌های ضریب همبستگی و رگرسیون دو متغیره نشان داد که بین دولت الکترونیک و مؤلفه‌های آن با ایجاد ارزش عمومی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. در این میان، مؤلفه‌ فرهنگی از بیشترین و مؤلفه اقتصادی از کمترین تأثیرگذاری بر ایجاد ارزش عمومی برخوردار بوده­اند. در پایان پیشنهادهایی به منظور توسعه ارزش عمومی در سازمان‌های دولتی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13
دوره4شماره 13 پائیز 93
آبان 1393
صفحه 1-18
  • تاریخ دریافت: 22 بهمن 1392
  • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1393
  • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1393