بررسی رابطه بین احساس عزت‏مندی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شناخت عواملی که به پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی منجر می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای دارد از این رو مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است و همواره عوامل متعددی از ساختارهای دانش گرفته تا عوامل فردی و محیطی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این پژوهش به منظور یافتن همبستگی بین احساس عزت‏مندی(عزت نفس) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری انجام شده است. در این تحقیق 327 نفر از دانشجویان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. برای اندازه‌گیری میزان عزت نفس از پرسشنامه استاندارد کوپر اسمیت و برای سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل کل دانشجویان استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون، به منظور بررسی چگونگی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از رگرسیون چند متغیره و برای بررسی اهمیت مؤلفه‌های عزت نفس از آزمون رتبه‌ای فریدمن بهره گرفته شده است. یافته‌ها نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان وجود داشته و تمامی مؤلفه‌های عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان اثر گذار می‌باشند. همچنین از بین 5 مؤلفه عزت نفس دو مؤلفه احساس شایستگی و احساس خودپذیری بیشترین نقش را در شکل‌گیری عزت نفس دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها