نقش انگیزه رهبری، کارآمدی رهبری و شبکه‌های اجتماعی در قصد و نیت رهبری دانشجویان رشته مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رهبری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان، نقش مهمی را در پیشرفت هر سازمانی دارد. در این پژوهش به شناسایی عواملی که بر قصد و نیت رهبری دانشجویان تأثیرگذار است، پرداخته ‌شده است. پرسش‏نامه پژوهش با توجه به پژوهش‌های پیشین و بخشی از آن نیز توسط نگارندگان طراحی شد. روایی پرسش‏نامه با توجه به نظر کارشناسان و نیز تحلیل عاملی در نرم‌افزار  اس.پی.اس تأیید شد؛  و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. این پرسش‏نامه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، میان دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های شهر تهران توزیع شد. پس از تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها به وسیله‌ی نرم‌افزار آموس مشخص شد انگیزه رهبری، کارآمدی رهبری و شبکه‌های اجتماعی بر قصد و نیت رهبری تأثیر مثبت و معنادار دارند؛ همچنین کارآمدی رهبری و انگیزه رهبری؛ شبکه‌های اجتماعی و انگیزه رهبری؛ شبکه‌های اجتماعی و کارآمدی رهبری بر یکدیگر تأثیر مثبت و معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها