تأثیر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی؛ مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دنیای رقابتی و پویای امروزین توسعه کارآفرینی سازمانی یکی از مهم­ترین راهبردهایی است که می­تواند در کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار به سازمان‌ها کمک کند. هدف اصلی این  تحقیق  بررسی تأثیر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای شهر تهران به تعداد 432 نفراست و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و فرمول کوکران تعداد 203 نفر به‌عنوان تعداد نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی آن تونیک و هیسریچ است. این تحقیق از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر هدف، تحقیقی توصیفی- همبستگی است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS و لیزرل و آزمون‌های همبستگی نشان داد که بین تمامی مؤلفه‌های مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین مؤلفه‌های به‌کارگیری دانش و خلق دانش به ترتیب با ضرایب 74/0 و 68/0 بیشترین همبستگی را در بین مؤلفه‌های مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی می‌باشند.   

کلیدواژه‌ها