رابطه هوش فرهنگی و توانمندسازی معلمان؛ مطالعه موردی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این  تحقیق بررسی رابطه هوش فرهنگی و توانمندسازی معلمان مدارس دخترانه مناطق شهر تهران است. سوال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه آیا بین هوش فرهنگی و توانمندسازی معلمان مدارس دخترانه مناطق شهر تهران رابطه  وجود دارد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان مدارس دخترانه مناطق نوزده‌گانه آموزش و پرورش شهر تهران به ‌تعداد 12680 نفر است و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و فرمول کوکران تعداد 346 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار اصلی گردآوری داده‌های پژوهش پرسش‌نامه استاندارد هوش فرهنگی گروه پژوهشی مادسیج و پرسش‌نامه استاندارد سنجش توانمندسازی بلانچارد بود. پژوهش حاضر از نظر نوع استفاده توصیفی و از نظر هدف، تحقیقی توصیفی- همبستگی می‌باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS و لیزرل و آزمون‌های همبستگی نشان ‌می‌دهد بین تمامی مؤلفه‌های هوش فرهنگی و توانمندسازی معلمان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین عامل رفتاری و عامل انگیزشی در بین مؤلفه­های هوش فرهنگی بیشترین همبستگی را با توانمندسازی معلمان مدارس دخترانه شهر تهران داشته­اند.

کلیدواژه‌ها