نقش بازاریابی داخلی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در عصر دانایی­محوری، مدیریت دانش به مهم­ترین وظیفه سازمان­هایی تبدیل شده که به­ دنبال استفاده بهینه از این سرمایه ارزشمند و ناملموس­اند. اجرای موفقیت­آمیز پروژه­های مدیریت دانش در سازمان به ایجاد زمینه­ها و پیش­نیازهایی مناسب و تقویت­کننده­ نیاز دارد. ماهیت انسان­محور فرایند مدیریت دانش باعث شده توانمندی و مشارکت فعالانه و مشتاقانه کارکنان به یکی از پیش­نیازهای اساسی انجام موثر این فرایند تبدیل شود. از سوی دیگر، در سازمان­های خدماتی مانند بانک­ها عامل انسانی در چگونگی ارائه خدمت و اجرای طرح­های بهبود کیفیت خدمات مانند مدیریت دانش نقش بسیار تعیین­کننده­ای دارد. از این رو بازاریابی داخلی به یکی از اولویت­های سازمان­های پیشرو برای تامین رضایت و رشد مشتریان داخلی سازمان (یعنی کارکنان) تبدیل شده است. از این رو در این پژوهش نقش و تاثیر بازاریابی داخلی در تسهیل اقدات مدیریت دانش در سازمان تشریح و بررسی می­شود که ابعاد این نوع بازاریابی چگونه می­توانند انجام اقدامات مدیریت دانش را در سازمان تسهیل کنند. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن نیز شامل 1958 نفر مدیران و کارشناسان بانک اقتصاد نوین در شهر تهران است که با نمونه‌گیری تصادفی انجام شده 322 نفر آن‌ها به‌ عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بازاریابی داخلی و همه ابعاد آن تاثیر قابل توجهی بر تسهیل اقدامات مدیریت دانش در سازمان دارند. بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه می­شود.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12
دوره 4 شماره12 تابستان 1393
تیر 1393
صفحه 29-50
  • تاریخ دریافت: 24 تیر 1392
  • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1392
  • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1393