انتخاب روش مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره در شرکت ساپکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان، نوعی سنجش نظام یافته و دایمی از چگونگی انجام وظایف وابسته به شغل، به منظور شناسایی نقاط ضروری برای رشد و بهبود منابع انسانی است. بدیهی است روش‌هایی که برای ارزیابی عملکرد کارکنان در سطوح مختلف سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد باید متفاوت باشد. این تفاوت به علت گوناگونی نیم‌رخ شغلی و اهداف در سطوح مختلف سازمانی است. بنابراین اگر روش مورد استفاده جهت ارزیابی‏عملکرد کارکنان نتواند اثربخشی خود را نشان دهد، ارزش خود را از دست خواهد داد. این تحقیق به دنبال یافتن بهترین روش ارزیابی­عملکرد در سطح کارکنان شرکت ساپکو است؛ همچنین به دنبال آن روش‌های ارزیابی عملکرد در سطح کارکنان شرکت ساپکو با توجه به پنج عامل ویژگی­های ارزیاب، ویژگی­های ارزیابی شونده، فرایند ارزیابی، ابزار ارزیابی و پیامدهای ارزیابی، اولویت­بندی شده­اند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بازیگران فرایندهای ارزیابی­عملکرد کارکنان در شرکت ساپکو می‌باشد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه­های مقیاس­دار و زوجی و مصاحبه­های ساختمند انجام شده و برای تحلیل داده­ها از روش تاپسیس فازی و ANP استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که روش مدیریت­برمبنای هدف و رتبه­بندی­ثابت بالاترین اولویت را جهت ارزیابی­عملکرد کارکنان در شرکت ساپکو دارا هستند.

کلیدواژه‌ها