نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه عملکرد نوآورانه سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در عصر دانایی­محوری، نوآوری به یکی از مهم­ترین مزیت­های رقابتی سازمان­های پیشرو­ تبدیل شده است. از این­رو این سازمان­ها تلاش می­کنند برای حفظ جایگاه رقابتی خود عملکرد نوآورانه خود را توسعه دهند. یکی از روش­های موثر در این زمینه اجرای موفقیت­آمیز مدیریت دانش در سازمان است. در این راستا پژوهش حاضر به این مسئله اساسی می­پردازد که اقدامات مدیریت دانش چگونه می­توانند به توسعه عملکرد نوآورانه سازمان کمک کنند. برای بررسی این موضوع تأثیر سه مرحله اصلی از فرایند مدیریت دانش (یعنی خلق دانش، تسهیم دانش و کاربرد دانش) بر دو نوع نوآوری سازمانی (نوآوری اجرایی، نوآوری در فرایند) بررسی می‌شود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن نیز شامل 270 نفر مدیران و کارشناسان سازمان نمونه است که با نمونه‌گیری تصادفی انجام شده 150 نفر آن‌ها به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اقدامات مدیریت دانش با هر دو بعد بررسی شده از نوآوری سازمانی رابطه­ای معنادار و مثبت دارند و اجرای اثربخش اقدامات مدیریت دانش در سازمان به توسعه هرچه بیشتر نوآوری در سازمان­های امنیتی کمک می­کنند. بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه می­شود.

کلیدواژه‌ها