شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه سازمان­ها با شناسایی و بهره­گیری بهینه منابع تلاش دارند تا زمینه توسعه خود هموارتر سازند. مطالعات اخیر نشان می­دهد که ایجاد رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان، منجر به افزایش بهره‏برداری سایر عوامل سازمانی می­شود. این رفتار با ویژگی­هایی چون؛ برعهده گرفتن وظایف و مسئولیت­های اضافی، پیروی از مقررات، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شکیبایی و تحمل مشکلات و در مجموع ارائه رفتارهای داوطلبانه باعث ارتقای اثربخشی و کارایی سازمان می‌شود. همچنین «رفتار شهروندی سازمانی» اثری نسبی بر کاهش تأثیرات منفی خرده فرهنگ­های کارکنان، ترمیم شکاف خواسته­های کارکنان با سازمان و اثرات ذهنی یا رفتاری آنان می­شود. بر این اساس، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه این رفتار محور اصلی این مطالعه قرار دارد. این پژوهش با رویکردی کاربردی و در قالب روش توصیفی، تلاش دارد تا ضمن شناسایی، عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی را در بین کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران (منطقه تهران) مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مرتبط با استقرار آن را ارائه دهد. بر این اساس داده­های مورد نیاز در قالب ابزار پرسشنامه از جامعه آماری 228 نفر گردآوری و توسط تکنیک­های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان دهنده وجود سه دسته عوامل فردی، مدیریتی و سازمانی و مؤلفه­های زیر مجموعه آن در شکل­گیری و ایجاد رفتار شهروندی سازمانی در جامعه تحقیق می­­باشد.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12
دوره 4 شماره12 تابستان 1393
تیر 1393
صفحه 143-163
  • تاریخ دریافت: 26 آذر 1392
  • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1393
  • تاریخ پذیرش: 17 خرداد 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1393