تأثیر کیفیت سیستم اطلاعاتی بر افراد و سازمان در پرتو رضایت و تمایل کاربران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی روش­ها و مدل­های ارزشیابی موفقیت سیستم­های اطلاعاتی و معرفی و توسعه مدل موفقیت دلون و مکلین به‌عنوان مدلی برای ارزش‌یابی موفقیت سیستم­های اطلاعات یکپارچه است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کاربران سیستم اطلاعات یکپارچه موجود در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است. از میان کارکنان، 103 نفر بر مبنای جدول مورگان  به‌صورت تصادفی نظام‌مند انتخاب و پرسش‌نامه­های محقق ساخته بین آنها توزیع گردید تا اثرات متغیر مستقل کیفیت اطلاعات، سیستم و خدمات بر افراد و سازمان در پرتو متغیرهای میانجی رضایت و تمایل کاربران مورد بررسی قرار گیرد. یافته­های تحقیق نشان داد که متغیر «کیفیت خدمات» از هر دو طریق متغیرهای میانجی «قصد کاربر» و «رضایت کاربر» و مستقیم بر متغیر وابسته «اثرات سازمانی» تاثیر دارد. همچنین، متغیر «کیفیت سیستم» از طریق متغیر میانجی «رضایت کاربر» و به‌طور مستقیم بر بعد فردی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11
دوره4شماره 11 بهار 1393
خرداد 1393
صفحه 31-48
  • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1392
  • تاریخ بازنگری: 17 آبان 1392
  • تاریخ پذیرش: 24 دی 1392
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1393