ارزیابی میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی با تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در بازار سازمان‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات مشاوره‌ای، سازمان مدیریت صنعتی به‌عنوان پیشگام این عرصه، بایستی از چابکی لازم در خصوص پویایی‌های محیطی برخوردار باشد. لذا در این پژوهش میزان چابکی این سازمان مورد ارزیابی و اندازه‌گیری قرار‌ گرفت. در این خصوص تعداد 200 پرسشنامه به ‌روش نمونه‌گیری تصادفی بین خبرگان(مشتریان و کارشناسان سازمان) توزیع گردید. داده‌های جمع‌آوری شده توسط تحلیل سلسله‌مراتبی و منطق فازی آنالیز گردیدند. نتایج حاکی از آن است که میزان اهمیت زیر‌معیار‌های احساس، درک و پیش‌بینی تغییرات (داشتن دیدگاه استراتژیک)، انعطاف‌پذیری سازمان و تحویل سریع و به‌هنگام محصولات برای سازمان مدیریت صنعتی بسیار پر اهمیت می‌باشد. همچنین میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی در تمامی زیر‌معیار‌های مربوط به دو معیار قدرت پاسخگویی و سرعت در حد پائین (24%) و در معیار‌‌های شایستگی و انعطاف‌پذیری در حد متوسط (50%) قرار دارد. با توجه به وزن و چابکی هر یک از معیار‌های چهارگانه، در مجموع میزان چابکی کل سازمان مدیریت صنعتی 6/42% ارزیابی گردید. این به‌آن معناست که چابکی و عدم چابکی کل سازمان به هم نزدیک بوده و عدم چابکی قابل اصلاح می‌باشد. یعنی می‌توان با اقدامات به موقع و صحیح سازمان را به سمت چابکی سوق داد.

کلیدواژه‌ها