ارزیابی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان و ارائه الگوی پیشنهادی؛ مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ارزشیابی کارکنان ابزاری است که سازمان‌ها و نیروی انسانی را در تامین شناخت از نحوه عملکرد یاری می‌کند و هدف نهایی از ارزشیابی افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است نه توبیخ و تنبیه کارکنان. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت موجود سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان از نظر محتوایی (شاخص‌های عملکرد) و اجرا(روش‌های انجام ارزیابی، دوره‌های ارزیابی، ارزشیابی کنندگان و نحوه استفاده از نتایج ارزشیابی)، شناسایی مشکلات و تنگناهای موجود در سازمان در زمینه ارزشیابی عملکرد کارکنان و ارائه الگوی پیشنهادی به منظور ارزشیابی موثرترعملکرد کارکنان می‌باشد. روش این تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان معاونت فروش و خدمات پس از فروش ایران‌خودرو (در مجموع647  نفر) بوده است که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد نمونه 151 نفر به‌دست آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. سنجش روایی پرسشنامه به روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین برای پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است که ضریب به‌دست آمده 97/0 می­باشد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، به وسیله آمار توصیفی و آمار استنباطی(آزمون مقایسه زوجی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی روابط بین متغیر‌های وضع موجود و متغیرهای وضع پیشنهادی نشان داد که به طورکلی بین سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان در وضع موجود و وضع پیشنهادی اختلاف معنا‌داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها