مطالعه رابطه آموزش‌های‌ ضمن خدمت و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان؛ مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین آموزش­های‌ ضمن خدمت و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی دارای مدرک لیسانس و بالاتر دانشگاه هوایی شهید ستاری تشکیل می‌دهند که از بین آنها با روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد77 نفر انتخاب شده­اند. داده‌های مربوط به ساعات آموزش ضمن خدمت کارکنان از پرونده آموزشی کارکنان و داده‌های سطح توانمندی کارکنان نیز از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری گردید؛ همچنین در این پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت شناسایی نوع و میزان رابطه بین آموزش­های‌ ضمن خدمت و توانمندسازی روانشناختی کارکنان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که سطح توانمندی کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری در تمامی ابعاد بالاتر از میانگین است و با انجام آزمون مربوطه، مقدار 665/0= rs  و
000/0P-value =   به‌دست‌آمد و در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شد.

کلیدواژه‌ها