نقش فرهنگ سازمانی در کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی فرهنگ سازمان به‌عنوان یک ابزار جمع‌آوری اطلاعات عمل می‌کند و مدیران را قادر می‌سازد تا از این طریق ضمن مقایسه بخش‌ها و گروه‌های کاری، به اولویت‌بندی مسائل پرداخته و ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نمایند تا بدین وسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند و به تقویت کارآفرینی سازمانی و افزایش زمینه خلاقیت و نوآوری اقدام نمایند. هدف از نگارش این مقاله بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانی در پژوهشگاه صنعت نفت می‌باشد. جامعه مورد پژوهش شامل تمام کارمندان ستادی پژوهشگاه صنعت نفت به تعداد200 نفر می‌باشد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 127 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه کارآفرینی سازمانی مارگاریت هیل1 و پرسش‌نامه فرهنگ سازمانی استاندارد کمرون و کویین2 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین متغیر فرهنگ سازمانی و مؤلفه‌های فرهنگ گروهی، فرهنگ ادهوکراسی، فرهنگ بازار با کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها