بررسی و تحلیل تاثیر ویژگی های شغلی و کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های شغلی و کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده‌ها از نوع همبستگی می‌باشد.
پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد ویژگی‌های شغلی، کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی و شکل‌گیری چارچوب نظری، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و  مدل مفهومی و فرضیه‌های تحقیق مشخص گردید. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده گردید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 103 نفر از کارکنان اداره
آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب گردید. نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به‌کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری، نشان‌دهنده تأثیر معنادار ویژگی‌های شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد. در نهایت براساس نتایج به‌دست آمده، پیشنهادها و راهکارهایی به سازمان مورد مطالعه و محققان بعدی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها