بررسی موانع درون سازمانی انجام کار تیمی کارکنان با استفاده از AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی موانع انجام کار تیمی در مورد تیم‌های موجود در شرکت‌های تعاونی در قالب درجه اهمیت هر یک از موانع و مشکلات کار تیمی از دیدگاه صاحب‌نظران کار تیمی می‌پردازد. در این پژوهش از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی داده‌ها  AHPو در آن از پرسشنامه مقایسات زوجی معیارها و زیر معیارها استفاده شده است. برای تعیین مهم‌ترین مانع و اولویت‌بندی موانع انجام کار تیمی از نظرات مدیران تیم‌ها و به‌طور مشخص در تیم‌های راه‌برنده، از نظرات مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی، در تیم‌های اجراکننده، از نظرات مدیران تیم‌های فروش و بازاریابی و در تیم‌های پیشنهاد‌دهنده، از نظرات مدیران کار گروه‌ها و مدیران پروژه استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار Expert Choice استفاده شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی و ضریب همبستگی اسپیرمن تایید شد.  بر اساس تحلیل داده‌های پژوهش، مهم‌ترین موانع انجام کار تیمی به‌ترتیب شامل زمینه و بافت تیم، مهارت‌های مدیریتی تغییر تیم، ترکیب و ساختار تیم و مشکلات موجود در شایستگی‌ها و قابلیت‌های تیمی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها