بررسی تأثیر ارتباطات بر تسهیم دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه تسهیم دانش به‌دلیل ایجاد مزیت رقابتی، نوآوری، افزایش بازدهی، کاهش هزینه‌ها و غیره از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر عوامل ارتباطی در سطوح چندگانه فردی، سازمانی و فناوری بر تسهیم دانش است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی می باشد که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق اساتید و کارکنان اداری دانشگاه لرستان است و برای تعیین نمونه‌ی آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده استفاده شد و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش­نامه می‌باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS نشان داد که سه بعد ارتباطی شامل رضایت ارتباطی، سبک ارتباطی و فناوری ارتباطی بر تسهیم دانش تأثیر دارند. نتایج تحقیق نشان داد که تمایل افراد به ارائه دانش بیش از کسب و جمع‌آوری دانش است، بعد رضایت ارتباطی بیشترین تأثیر را بر تسهیم دانش دارد و وضعیت فناوری ارتباطی در دانشگاه لرستان مطلوب نیست. در پایان پیشنهادهایی  برای مسئولین و مدیران دانشگاه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها