تأثیر یادگیری تجربی بر پیشرفت کارآفرینی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعات کارآفرینی نشان می‌دهد که آموزش کارآفرینی یکی از ابعاد مهم و ضروری در برنامه‌های توسعه کارآفرینی جامعه است. کلید آموزش کارآفرینی موفق، یافتن موثرترین روش برای مدیریت مهارت‌های تعلیم پذیرنده و فنون تدریس است؛ چنان‌چه مدرسین از اصول و مفاهیم برگزاری دوره‌های کارآفرینی مطلع باشند ولی از شیوه‌ای صحیح برای انتقال این مفاهیم استفاده نکنند، هیچ تضمینی برای اثربخشی این دوره‌ها وجود نخواهد داشت.
هدف از انجام این تحقیق مقایسه میزان استفاده از یادگیری تجربی در آموزش مدیریت کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و بررسی تأثیر استفاده از آن بر پیشرفت کارآفرینی دانشجویان و دانش‌آموختگان است. بدین منظور بر اساس فرمول کوکران، تعداد 66 نفر از مجموع 79 نفر دانشجوی سال آخر دانشگاه علامه طباطبایی و 220 نفر از 514 دانشجوی سال آخر و فارغ‌التحصیلان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به‌لحاظ ماهیت، توصیفى و از نوع علی مقایسه‌ای است که به‌شیوه کتابخانه‌اى و تطبیقی انجام شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته است که روایی محتوایی آن بر اساس نظر صاحب‌نظران و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ به‌میزان هشتاد درصد تأیید گردید. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده بیشتر از یادگیری تجربی در آموزش کارآفرینی به تأثیرگذاری بیشتر دوره‌های آموزشی کارآفرینی در راستای فعالیت کارآفرینانه دانشجویان منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها