ارزیابی میزان جذابیت خدمات در بخش مشاوره و پژوهش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر، با محوریت خدمات در بخش مشاوره و پژوهش در سازمان مدیریت صنعتی انجام گردید. هدف اصلی پژوهش، ارزیابی میزان جذابیت خدمات ارائه شده توسط این سازمان در بخش مشاوره و پژوهش از دیدگاه مشتریان می‌باشد. روش انجام این تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی است. جهت گردآوری داده‌ها، یکصد و سی پرسش‌نامه محقق‌ساخته با پنجاه و سه پرسش، بین مشتریان سازمان توزیع گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که سازمان موصوف به‌ترتیب در حوزه‌های مالی و اقتصادی؛ فن‌آوری اطلاعات؛ بازار و محصول؛ استراتژی و تحول؛ منابع انسانی؛ سازماندهی و ساختار؛ کیفیت تعالی و بهره‌وری؛ تولید و عملیات دارای بیشترین امتیاز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها