بررسی وضعیّت تعادل کار و زندگی اساتید دانشگاه.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، ضرورت مدیریت تعادل بین کار و زندگی در جهت جلوگیری از آثار و تبعات و عوارض عدم تعادل میان کار و زندگی و ارائه راه‌کارهای حفظ تعادل کار و زندگی مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از این­که «مهمترین راه­کارهای حفظ تعادل کار و زندگی کدام است؟» تحقیق حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسش‌نامه محقق­ساخته و جامعه آماری پژوهش اساتید یکی از دانشکده­های دانشگاه تهران است. نتایج پژوهش نشان می­دهد بیش از نیمی از اعضای جامعه آماری نتوانسته­اند بین کار و زندگی، تعادل لازم را برقرار کنند و ساعات کار نسبتاً زیاد، پایین بودن سطح درآمدها و عدم برنامه­ریزی مناسب برای استفاده بهینه از زمان و فرصت­ها بیشترین تأثیر را در برهم‌خوردن تعادل کار و زندگی دارد.

کلیدواژه‌ها