نقش مدیریت منابع انسانی در تسهیل نوآوری سازمانی از راه توسعه دانش کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تغییرات مداوم و مستمر در محیط کسب­وکار، چالش­هایی را برای مدیریت منابع انسانی ایجاد کرده است. یکی از راه­کار­های مقابله با این چالش­ها، به‌کارگیری قابلیت­های مدیریت دانش و ایجاد نوآوری در سازمان­ها می­باشد. بنابراین هدف این مقاله بررسی نقش مدیریت منابع انسانی به‌طور مستقیم و از مجرای مدیریت­دانش بر نوآوری سازمان می­باشد. جامعه آماری تحقیق، کارکنان مستقر در واحد تحقیق و توسعه بانک پارسیان بوده و از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده‌است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها حاکی از تأیید هفت فرضیه تحقیق است. در پایان با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی به جامعه علمی و سازمان ارائه شده‌ است.

کلیدواژه‌ها