رابطه هوش معنوی مدیران و تعهد کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دهه اخیر تلفیق هوش و معنویت ادبیات جدیدی را در حوزه روانشناسی و مدیریت وارد کرده است و محققین را بر آن داشته تا درباره ماهیت آن به تحقیقات بیشتر و جامع­تری بپردازند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و تعهد کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل؛ کارکنان، کارشناسان، سرپرستان و رؤسای اداره آموزش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با 115 نفر پرسنل است. ابزار پژوهش، پرسشنامه هوش معنوی کینگ و تعهد آلن و می­یر می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده با کمک نرم افزار پی ال اس انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که هوش معنوی مدیران تأثیر معناداری بر تعهد کارکنان دارد و نوع رابطه آن­ها مثبت و مستقیم می‌باشد. همچنین هر چهار مؤلفه هوش معنوی مدیران بر تعهد کارکنان تاثیر معناداری داشته و از بین آن­ها مؤلفه­‌های تفکر وجودی انتقادی و ارائه مفهوم شخصی بیشترین تاثیر را بر تعهد کارکنان دارند.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5
دوره 2 شماره 5 پائیز1391
آذر 1391
صفحه 51-68
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1391
  • تاریخ بازنگری: 19 تیر 1391
  • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1391
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1391