ارتقاء اعتماد با رویکرد عدالت سازمانی؛ مطالعه‌ای در پژوهشگاه صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عدالت سازمانی پیش‌بینی‌کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی به‌شمار می‌آید. یکی از این متغیرها اعتماد سازمانی است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت می‌پردازد. این روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن‌را کلیه کارکنان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل می‌دهند. به‌منظور سنجش مولفه‌های عدالت سازمانی از پرسشنامه استاندارد[42] و برای سنجش مولفه اعتماد سازمانی از پرسشنامه استاندارد پاین استفاده گردید[39]. با استفاده از تحلیل عاملی روایی سوالات پرسشنامه‌ها تایید گردیده و  ضریب پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب، 91.9 درصد برای عدالت سازمانی و 88.8 درصد برای اعتماد سازمانی به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری بهره‌گیری شد و نتایج تحلیل حاکی از تایید همه فرضیات پژوهش می‌باشد. به‌‌عبارت دیگر عدالت سازمانی اثر مثبت، مستقیم و معناداری بر اعتماد سازمانی دارد. همچنین بر‌اساس نتایج مدل معادلات ساختاری مدل تجربی تحقیق از برازندگی مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها