شناسایی بررسی تاثیر نگرش نسبت به دورکاری بر پذیرش آن از سوی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌واسطة پیشرفت علوم‌ مختلف و به‌خصوص فناوری ‌اطلاعات، گسترش شبکه‌های ارتباطاتی و مخابراتی و افزایش میزان نفوذ رایانه‌های شخصی در میان مردم اثربخشی روش‌های ‌سنتی‌کاری روزبه‌روز در حال کاهش است. با این وجود مهمترین عامل برای نهادینه شدن دورکاری، پذیرش آن از سوی استفاده کنندگان است. بر این اساس سوال اساسی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه آیا نگرش کارکنان نسبت به دورکاری بر پذیرش آن از سوی آنان تاثیر دارد؟ این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است که در آن با گردآوری و تجزیه و تحلیل 110 پرسشنامه، تاثیر نگرش افراد نسبت به دورکاری بر پذیرش آن از دیدگاه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس مدل تحقیق عوامل موثر بر پذیرش دورکاری در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی دسته‌بندی و در قالب مزایا و مضرات هر سطح بررسی شد. نتایج بررسی‌ها با استفاده از آزمون همبستگی نشان می‌دهد که بین نگرش کارکنان نسبت به دورکاری و پذیرش آن رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها