شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های شایستگی مدیران: تحلیل محتوای مدل‌های شایستگی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در تئوری­های جدید مدیریت استراتژیک به­نام تئوری منبع-محور، شایستگی منابع انسانی به­ویژه شایستگی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است. یک الگوی شایستگی به­عنوان یک ابزار منابع انسانی برای انتخاب، آموزش و پرورش، ارزیابی و طرح­ریزی جانشین­پروری مورد استفاده واقع می­شود. در این پژوهش ابتدا کلیه­ مدل­های در دسترس خارجی و داخلی بررسی گردید و سپس نقاط مشترک این مدل­ها استخراج شده­است. هدف این پژوهش رتبه­بندی ابعاد و مولفه­هاست. روش تحقیق، تحلیل محتوا و تکنیک آن آنتروپی شانون است. در این پژوهش پس از بررسی مدل­های یافت­شده، مدلی با هفت بعد و چهل­و­یک مولفه ارائه شد. نتایج پژوهش نشان داد در میان ابعاد هفت­گانه، بعد مدیریت دیگران دارای بیشترین ضریب اهمیت و بعد مدیریت خویشتن ­دارای کمترین ضریب اهمیت است. در میان 41 مولفه، مولفه­ ارتباطات دارای بالاترین ضریب اهمیت و مولفه­ انتقادپذیری و خویشتن­داری دارای کمترین ضریب اهمیت می­باشد.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3
دوره2 شماره 3 بهار 1391
خرداد 1391
صفحه 27-50
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1390
  • تاریخ بازنگری: 19 بهمن 1390
  • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1391
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1391