طراحی مدل جامع تعالی منابع انسانی با استفاده از روش فراترکیب کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چندی است واژه تعالی یا سرآمدی به­طور فزاینده­ای در ادبیات مدیریت به­منظور بهبود مستمر   کسب­وکار استفاده می­گردد. به­گونه­ای که مشتقات جدیدی از تعالی سازمانی از جمله تعالی منابع انسانی، تعالی نوآوری، تعالی رهبری، تعالی فرآیندها و... شکل گرفته است. در این میان تعالی منابع انسانی و تعالی رهبری، بیش از دیگر موارد، مورد نظر محققان و نویسندگان قرار گرفته‌اند. در این تحقیق سعی شده است مدل جامعی به­منظور رسیدن به تعالی منابع انسانی، به سازمان‌ها پیشنهاد شود. محققین با به­کارگیری رویکرد فراترکیب در این پژوهش به تحلیل نتایج و یافته‌های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام­های هفت­گانه این روش، مدل جامع تعالی منابع انسانی را در 12 معیار، 45 زیرمعیار و 270 نکته ‌راهنما طبقه‌بندی کرده‌اند. سپس روایی و پایایی مدل مذکور ارائه ‌شده ‌است. تفاوت این مدل ارائه شده با مدل‌های پیشین، جامعیت آن یعنی دارا بودن نقاط قوت آنها و پوشش نقص‌ها و کاستی‌های آن‌ها است.

کلیدواژه‌ها