شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی موفقیت در استقرار نظام مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در بیشتر پژوهش­هایی که عوامل بحرانی موفقیت مدیریت دانش را بررسی کرده­اند، مجموعه عواملی به­صورت عمومی به­عنوان عوامل بحرانی موفقیت مدیریت دانش معرفی شده­اند. با وجود این، هر سازمانی عوامل بحرانی خاص خود را دارد. از این رو، در این پژوهش تلاش شده است چگونگی شناسایی عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان بررسی و تعیین شود. برای این منظور از تعریفی استفاده شده است که این عوامل را در سه گروه عوامل عمومی، کلیدی و بحرانی تقسیم­بندی کرده است. بر این اساس فهرست جامع چانگ و چوی به­عنوان عوامل عمومی موفقیت به­کار گرفته شده­اند. برای شناسایی عوامل عمومی و کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان مورد بررسی، از 8 نفر از خبرگان نظرسنجی شده است. شناسایی عوامل عمومی از راه مصاحبه و شناسایی عوامل کلیدی به روش دلفی انجام شده است. پرسشنامه مورد استفاده در مرحله تعیین عوامل کلیدی و بحرانی، پرسشنامه سیونگ چوی چانگ است. شرکت­کنندگان در مرحله شناسایی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت دانش، 41 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان­ هستند. نتایج نشان داد که 5 عامل ساختار دانش، روحیه تیمی و کار گروهی، فرهنگ حمایت از دانش، درگیرشدن کارکنان و توانمندسازی کارکنان عواملی بحرانی موفقیت در پیاده­سازی مدیریت دانش در سازمان مورد بررسی به­شمارمی­روند.

کلیدواژه‌ها