بررسی نقش ابعاد جو اخلاقی بر ضابطه‌گریزی به نفع سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد جو اخلاقی بر ضابطه‌گریزی به نفع سازمان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، جزء تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی در سال 94 است که از میان آن‌ها، با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 242 نفر انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده است. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر متخصصان دانشگاهی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیات از نرم افزار Smart PLS برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که جو نوع‌دوست و جو مستقل تأثیر مثبت و معناداری و جو قانونی تأثیر منفی و معناداری بر ضابطه‌گریزی به نفع سازمان دارد. جو ابزاری و جو حقوقی و اصولی تأثیر معناداری بر ضابطه‌گریزی به نفع سازمان ندارد.

کلیدواژه‌ها